Budowa oświetleń ulicznych na terenie gminy Kalwaria Zebrzydowska

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (08.10.2012)

Kalwaria Zebrzydowska, 08.10.2012 r.

ZP.271.24.2012

 

 

INFORMACJA
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY


Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) Zamawiający – Gmina Kalwaria Zebrzydowska, ul. Mickiewicza 7, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska, informuje, że zgodnie z art. 91 ust. 1 w/w ustawy, najkorzystniejszą ofertą w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na zamówienie pn.: „Budowa oświetleń ulicznych na terenie gminy Kalwaria Zebrzydowska” ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych nr 188625-2012 z dnia 03.09.2012 r., jest oferta złożona przez Wykonawcę:

P.P.H.U. Instalatorstwo Elektryczne
Wykonawstwo i Dozór
Mieczysław Cichoń
ul. Dąbrowskiego 47 b
34-120 Andrychów

cena wybranej oferty: 122.625,02 zł brutto

słownie złotych: sto dwadzieścia dwa tysiące sześćset dwadzieścia pięć 02/100

 

kryteria oceny – cena 100 %

 

Uzasadnienie wyboru: Wybrana oferta spełnia wymogi określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zgodnie z kryteriami oceny – cena 100% – oferta otrzymała 100,00 punktów i stanowi najkorzystniejszą ofertę.

 

Zamawiający podaje punktację przyznaną złożonym ofertom podlegającym ocenie w kryterium oceny określonym w SIWZ:

 

Dziękuję za udział w postępowaniu,

Burmistrz Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej
mgr Zbigniew Stradomski