Kompleksowe zimowe utrzymanie dróg gminnych (odśnieżanie i zwalczanie gołoledzi) na terenie gminy Kalwaria Zebrzydowska w sezonie 2012/2013 z podziałem na 14 zadań

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (10.10.2012)

 

Kalwaria Zebrzydowska, 10.10.2012 r.

ZP.271.24.2012

 

 

INFORMACJA
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY


Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) Zamawiający – Gmina Kalwaria Zebrzydowska, ul. Mickiewicza 7, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska, informuje, że zgodnie z art. 91 ust. 1 w/w ustawy, Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszych ofert częściowych dla poszczególnych Zadań, w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: „Kompleksowe zimowe utrzymanie dróg gminnych (odśnieżanie i zwalczanie gołoledzi) na terenie gminy Kalwaria Zebrzydowska w sezonie 2012/2013 z podziałem na 14 zadań” ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 202613-2012 w dniu 20.09.2012 r.:

 

Zadanie nr 1 Sołectwo Barwałd Górny

oferta złożona przez:

„STOPIAK” Sławomir Stopa
Barwałd Średni 310
34-124 Klecza Górna

cena oferty brutto: 66.759,00 zł

słownie złotych: sześćdziesiąt sześć tysięcy siedemset pięćdziesiąt dziewięć 00/100

 

Zadanie nr 2 Sołectwo Barwałd Średni

oferta złożona przez:

Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych w Wadowicach S.A.
ul. Kochanowskiego 1
34-100 Wadowice

cena oferty brutto: 88.979,90 zł

słownie złotych: osiemdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt dziewięć  90/100

 

Zadanie nr 3 Sołectwo Brody

oferta złożona przez:

Przedsiębiorstwo Komunalne „Kalteks” Sp. z o. o. w Kalwarii Zebrzydowskiej
ul. Sowińskiego 16
34-130 Kalwaria Zebrzydowska

cena oferty brutto: 77.668,31 zł

słownie złotych: siedemdziesiąt siedem tysięcy sześćset sześćdziesiąt osiem 31/100

 

Zadanie nr 4 Sołectwo Bugaj

oferta złożona przez:

Przedsiębiorstwo Komunalne „Kalteks” Sp. z o. o. w Kalwarii Zebrzydowskiej
ul. Sowińskiego 16
34-130 Kalwaria Zebrzydowska

cena oferty brutto: 39.646,58 zł

słownie złotych: trzydzieści dziewięć tysięcy sześćset czterdzieści sześć 58/100

 

Zadanie nr 5 Sołectwo Leńcze

oferta złożona przez:

Kółko Rolnicze Leńcze
34-142 Leńcze

cena oferty brutto: 141.318,45 zł

słownie złotych: sto czterdzieści jeden tysięcy trzysta osiemnaście 45/100

 

Zadanie nr 6 Sołectwo Podolany

oferta złożona przez:

Kółko Rolnicze Leńcze
34-142 Leńcze

cena oferty brutto: 27.512,80 zł

słownie złotych: dwadzieścia siedem tysięcy pięćset dwanaście 80/100

 

Zadanie nr 7 Sołectwo Przytkowice

oferta złożona przez:

Zakład Usługowy Dariusz Chrostek
34-141 Przytkowice 496

cena oferty brutto: 120.377,00 zł

słownie złotych: sto dwadzieścia tysięcy trzysta siedemdziesiąt siedem 00/100

 

Zadanie nr 8 Sołectwo Stanisław Dolny Kępki

oferta złożona przez:

Usługi Rolnicze i Transportowe Michał Kania
34-113 Paszkówka 211

cena oferty brutto: 71.604,00 zł

słownie złotych: siedemdziesiąt jeden tysięcy sześćset cztery 00/100

 

Zadanie nr 9 Sołectwo Stanisław Dolny Dolany

oferta złożona przez:

Usługi Rolnicze i Transportowe Michał Kania
34-113 Paszkówka 211

cena oferty brutto: 25.474,50 zł

słownie złotych: dwadzieścia pięć tysięcy czterysta siedemdziesiąt cztery 50/100

 

Zadanie nr 10  Sołectwo Zarzyce Małe

oferta złożona przez:

Kółko Rolnicze Leńcze
34-142 Leńcze

cena oferty brutto: 22.575,15 zł

słownie złotych: dwadzieścia dwa tysiące pięćset siedemdziesiąt pięć 15/100

 

Zadanie nr 11 Sołectwo Zarzyce Wielkie

oferta złożona przez:

Usługi Komunalne Wiesław Kowalczyk
Zarzyce Wielkie 5A
34-142 Leńcze

cena oferty brutto: 44.880,00 zł

słownie złotych: czterdzieści cztery tysiące osiemset osiemdziesiąt 00/100

 

Zadanie nr 12 Sołectwo Zebrzydowice

oferta złożona przez:

Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna „ZORZA”
Stanisław Dolny 443
34-130 Kalwaria Zebrzydowska

cena oferty brutto: 50.742,45 zł

słownie złotych: pięćdziesiąt tysięcy czterdzieści dwa 45/100

 

Zadanie nr 13 Sołectwo Zebrzydowice-Bieńkowice

oferta złożona przez:

Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna „ZORZA”
Stanisław Dolny 443
34-130 Kalwaria Zebrzydowska

cena oferty brutto: 17.038,08 zł

słownie złotych: siedemnaście tysięcy trzydzieści osiem 08/100

 

Zadanie nr 14 Miasto Kalwaria Zebrzydowska

oferta złożona przez:

Przedsiębiorstwo Komunalne „Kalteks” Sp. z o. o. w Kalwarii Zebrzydowskiej
ul. Sowińskiego 16
34-130 Kalwaria Zebrzydowska

cena oferty brutto: 174.988,24 zł

słownie złotych: sto siedemdziesiąt cztery tysiące dziewięćset osiemdziesiąt osiem 24/100

 

Uzasadnienie wyboru ofert:

Wybrane oferty częściowe złożone na poszczególne zadania spełniają wymogi określone
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zgodnie z kryteriami oceny – cena 100% - wybrane oferty dla poszczególnych części, otrzymały po 100,00 punktów i stanowią najkorzystniejsze oferty.

Zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający może zwiększyć kwotę, którą zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia do ceny najkorzystniejszej oferty. W przedmiotowym postępowaniu Zamawiający zwiększył kwotę planowaną na sfinansowanie zamówienia do cen najkorzystniejszych ofert częściowych na poszczególne zadania.

Zamawiający podaje punktację przyznaną ofertom częściowym na poszczególne zadania
w kryterium oceny określonym w SIWZ:

Burmistrz Miasta
Kalwarii Zebrzydowskiej
Zbigniew Stradomski