Projekt pod nazwą Możesz więcej współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (11.10.2012)

 

 

Kalwaria Zebrzydowska: Projekt pod nazwą Możesz więcej współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego...
Numer ogłoszenia: 392694 - 2012; data zamieszczenia: 11.10.2012
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 350378 - 2012r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Ośrodek Administracyjny Szkół Samorządowych, ul. Mickiewicza 42, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska, woj. małopolskie, tel. 33 8766331, faks 33 8766331.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Projekt pod nazwą Możesz więcej współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego....

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1.Informacja na temat projektu pod nazwą Możesz więcej współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego : Projekt Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I - III Szkół Podstawowych pod nazwą Możesz więcej będzie dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX- Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Poddziałanie 9.1.2. - Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych. 2. Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa pomocy dydaktycznych zwanych dalej dostawami , niezbędnych do efektywnego prowadzenia zajęć z dziećmi, organizowanych w ramach projektu dla następujących szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kalwaria Zebrzydowska :1) Zespół Szkół nr 4 w Zebrzydowicach, Zebrzydowice 193, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska, tel. (33)8766 169 2) Zespół Szkół nr 5 w Barwałdzie Górnym, Barwałd Górny 213, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska, tel. (33) 8765 225 3.Szczegółowe wymagania związane z realizacją przedmiotu zamówienia: 1) Dostawy winny być fabrycznie nowe, kompletne, w oryginalnym opakowaniu producenta, wolne od wad, wykonane w ramach bezpiecznych technologii oraz dopuszczone do stosowania w placówkach oświatowych. 2) Dostawy winny spełniać wymagania norm UE. Produkty, które tego wymagają winny posiadać niezbędne certyfikaty bezpieczeństwa, atesty, świadectwa jakości i inne dokumenty poświadczające dopuszczenie do stosowania w obiektach szkolnych oraz spełniać wszelkie wymogi norm określonych obowiązującym prawem. 3) Wykonawca dostarczy dostawy na własny koszt i ryzyko, oraz dokona ich rozładunku, montażu i ustawienia w wyznaczonych pomieszczeniach w budynkach szkół. W celu sprawdzenia zgodności dostarczonych dostaw z ofertą, w tym poprawności działania urządzeń i instalacji oprogramowania, Wykonawca przeprowadzi pierwszą prezentację w obecności przedstawiciela Zamawiającego, Dyrektora szkoły lub upoważnionego pracownika szkoły. 4) Wykonawca ponosi odpowiedzialność za braki i wady dostaw powstałe w czasie transportu. 5) Do odbioru dostaw i podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego dostaw w każdej ze szkół, upoważniony będzie Dyrektor i pracownik danej szkoły oraz przedstawiciel Zamawiającego i Wykonawca. 6) Dostawa winna się odbyć w dzień roboczy w godzinach od 8:00 do 14:00 w obecności przedstawiciela Zamawiającego i upoważnionego pracownika danej szkoły. 7) Wykonawca jest zobowiązany poinformować Zamawiającego pisemnie lub faksem o terminie dostawy, z wyprzedzeniem co najmniej 2 - dniowym. 8) W przypadku stwierdzenia, że dostawa ma wady lub jest niezgodna z umową, Zamawiający ma prawo odmówić odbioru do czasu zaoferowania dostawy, zgodnej z umową lub wolnej od wad. Odmowa odbioru nastąpi w formie pisemnej. 9) Reklamacje Zamawiającego, o których mowa w pkt 8 będą załatwiane przez Wykonawcę niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 7 dni roboczych od daty otrzymania zgłoszenia. 10) Dostarczenie dostawy wolnej od wad nastąpi na koszt i ryzyko Wykonawcy. 11) Wykonawca dostarczy dokumenty dotyczące dostaw opisane w języku polskim, a w szczególności: a) gwarancje, b) instrukcje obsługi i konserwacji, c) licencję na oprogramowanie wystawioną na rzecz szkół, w których to oprogramowanie będzie użytkowane, d) niezbędne certyfikaty bezpieczeństwa, atesty, świadectwa jakości i inne dokumenty poświadczające dopuszczenie do stosowania w obiektach szkolnych 12) Rękojmia za wady wynika z przepisów Kodeksu Cywilnego 13) Wymagany okres gwarancji min. 12 miesięcy od dnia odbioru. W uzasadnionych przypadkach okres gwarancji może ulec zmianie. 14) Wykonawca zobowiązuje się przystąpić do wykonania wszelkich napraw gwarancyjnych w terminie 7 dni od momentu powiadomienia Zamawiającego. 15) W przypadku nie przystąpienia Wykonawcy do naprawy gwarancyjnej lub jej nie dokonania w terminie określonym w pkt 14 Zamawiający ma prawo dokonać naprawy we własnym zakresie lub powierzyć wykonanie osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy zachowując wszelkie roszczenia odszkodowawcze. 16) W przypadku stwierdzenia wad jakościowych w tym wad ukrytych stwierdzonych w trakcie użytkowania Zamawiający niezwłocznie powiadomi Wykonawcę o powyższym fakcie na piśmie. 17) Wykonawca rozpatrzy reklamację, o której mowa w pkt 16 nie później, niż w terminie 14 dni od jej otrzymania. 18) W przypadku niemożności usunięcia wad lub dokonania naprawy w powyższym terminie jak również w przypadku, gdy dwukrotnie wystąpiła wada, awaria lub usterka Wykonawca zobowiązuje się do wymiany dostaw na nowe, wolne od wad. 19) Wszelkie koszty związane z naprawami gwarancyjnymi ponosi Wykonawca. 20) Wynagrodzenie za dostawy będzie następować na rachunek bankowy Wykonawcy w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury wraz z protokołem odbioru, o którym mowa pkt 5. W przypadku braku środków na finansowanie projektu na rachunku bankowym Zamawiającego w dniu przyjęcia faktury, jej zapłata nastąpi w terminie do 14 dni od dnia uzyskania środków w postaci transzy dotacji od Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie. 21) W przypadku realizowania przez Wykonawcę więcej niż jednej części zamówienia, Wykonawca wystawi odrębną fakturę na każdą zrealizowaną część. 22) Wynagrodzenie o którym mowa w pkt 20 zaspokaja wszelkie roszczenia Wykonawcy wobec Zamawiającego z tytułu wykonania umowy i obejmuje wszelkie koszty związane z jej realizacją, w tym: koszty transportu, rozładunku, montażu, ubezpieczenia oraz wszelkie należne podatki. 23) Wynagrodzenie o którym mowa w pkt 20 nie może ulec zmianie w trakcie obowiązywania Umowy. 24) Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 25) Jeżeli w szczegółowym wykazie dostaw wskazano, że do realizacji niniejszego zamówienia należy dostarczyć produkty konkretnych producentów lub podano nazwę własną produktu, Zamawiający informuje, że dopuszcza możliwość dostawy produktów jakościowo równoważnych, spełniających równoważne parametry. Przez produkty równoważne Zamawiający rozumie produkty o parametrach takich samych lub wyższych w stosunku do oryginału produkowanego przez producentów, wskazanych w wykazie. 26) Zamawiający dopuszcza, w trakcie realizacji zamówienia, w przypadku całkowitego braku produktu (np. wyczerpanie produktu, zbyt długi okres oczekiwania na dodruk lub import), zamianę brakującego produktu na alternatywny, tj. jednorodny pod względem dydaktycznym, uzgodniony z Zamawiającym, odpowiadający pierwotnie zamawianemu pod względem merytorycznym i cenowym. 4. Opis części zamówienia: Zamawiający dokonał podziału zamówienia na części 1 i 2 , których szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5 do SIWZ:1) Zespół Szkół nr 4 w Zebrzydowicach, 2) Zespół Szkół nr 5 w Barwałdzie Górnym.Dopuszcza się składanie ofert częściowych na każdą z części zamówienia. Wykonawca może złożyć ofertę na wybrane przez siebie części zamówienia lub na całość zamówienia. Oferta na każdą z części musi obejmować całość zamówienia z danej części...

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.16.21.00-6, 39.16.21.10-9.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak, projekt/program: Projekt Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I - III Szkół Podstawowych pod nazwą Możesz więcej będzie dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX- Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Poddziałanie 9.1.2. - Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych....

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Część NR: 1

Nazwa: Część 1. Pomoce dydaktyczne - Zespół Szkół Nr 4 Zebrzydowice

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 09.10.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Moje Bambino Sp. z o. o, S.K.A,, ul. Graniczna 46, 93-428 Łódź, kraj/woj. łódzkie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 11786,50 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 11470,36
  • Oferta z najniższą ceną: 11470,36 / Oferta z najwyższą ceną: 11470,36
  • Waluta: PLN.

Część NR: 2

Nazwa: Część 2. Pomoce dydaktyczne - Zespół Szkół Nr 5 w Barwałdzie Górnym

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 09.10.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Moje Bambino Sp. z o. o, S.K.A,, ul. Graniczna 46, 93-428 Łódź, kraj/woj. łódzkie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 8499,36 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 8477,72
  • Oferta z najniższą ceną: 8477,72 / Oferta z najwyższą ceną: 8477,72
  • Waluta: PLN.

 

 

Dyrektor  Ośrodka Administracyjnego Szkół
Samorządowych w Kalwarii  Zebrzydowskiej
mgr Mirosława Oczkowska