Dostawa laboratoryjnego sprzętu jednorazowego użytku oraz odczynnków laboratoryjnych dla SPZOZ w Kalwarii Zebrzydowskiej

Ogłoszenie o zamówieniu (15.10.2012)

 

 

Kalwaria Zebrzydowska: DOSTAWA LABORATORYJNEGO SPRZĘTU JEDNORAZOWEGO UŻYTKU ORAZ ODCZYNNKÓW LABORATORYJNYCH DLA SPZOZ W KALWARII ZEBRZYDOWSKIEJ
Numer ogłoszenia: 397134 - 2012; data zamieszczenia: 15.10.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej , Al. Jana Pawła II 7, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska, woj. małopolskie, tel. 0-33 8766437, faks 0-33 8766437.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: DOSTAWA LABORATORYJNEGO SPRZĘTU JEDNORAZOWEGO UŻYTKU ORAZ ODCZYNNKÓW LABORATORYJNYCH DLA SPZOZ W KALWARII ZEBRZYDOWSKIEJ.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: DOSTAWA LABORATORYJNEGO SPRZĘTU JEDNORAZOWEGO UŻYTKU ORAZ ODCZYNNKÓW LABORATORYJNYCH DLA SPZOZ W KALWARII ZEBRZYDOWSKIEJ.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.13.00-3, 33.19.25.00-7, 33.69.65.00-0.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 7.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12.

(...)

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 31.10.2012 godzina 11:00, miejsce: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kalwarii Zebrzydowskiej 34 - 130 Al. Jana Pawła II 7.

(...)

 

PLIKI DO POBRANIA

Ogłoszenie o zamówieniu (pełne brzmienie)
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Załączniki DO SIWZ