Projekt pod nazwą Możesz więcej współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego - świadczenie usługi edukacyjnej

Zawiadomienie o wynikach postępowania (19.10.2012)

 

 

Kalwaria Zebrzydowska, dn. 19.10.2012 r.

ZPD-7/2012

 

ZAWIADOMIENIE O WYNIKACH POSTĘPOWANIA
O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

 

Dotyczy : postępowania w trybie  przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia  na wykonanie zadania Projekt  pod nazwą Możesz więcej współfinansowany   przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego   - świadczenie usługi edukacyjnej

 

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29.01.2004 Prawo zamówień publicznych   ( tekst jednolity z 2010r.  Dz. U. nr 113, poz. 759 z późniejszymi zmianami ) Ośrodek Administracyjny Szkół Samorządowych w Kalwarii Zebrzydowskiej jako Zamawiający zawiadamia  o wynikach w przedmiotowym postępowaniu dla poszczególnych części zamówienia  wg poniższej szczegółowości:

 

Część nr 1 - Przeprowadzenie zajęć dodatkowych dla dzieci klas I-III ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji w Zespole Szkół  Nr 1 w Kalwarii Zebrzydowskiej

W przedmiotowym postępowaniu  w zakresie części 1 złożono dwie oferty. Nie wykluczono żadnego Wykonawcy i nie odrzucono żadnej oferty.

1) Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

Ofertą najkorzystniejszą jest oferta nr 1,  złożona przez  firmę  NZOZ Podkarpackie Centrum Logopedyczne "GADUŁA" s. c.  35-045 Rzeszów, ul. Hetmańska 21, która wykona zamówienie za cenę brutto 9.639,00zł – ilość uzyskanych punktów 10,00.

Uzasadnienie wyboru : Wykonawca spełnia warunki udziału w przedmiotowym postępowaniu, określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia,  w którym jedynym kryterium wyboru jest cena wykonania zadania. Wykonawca złożył ważną ofertę(...)

 

PLIKI DO POBRANIA

Zawiadomienie o wynikach postępowania (pełne brzmienie)

 

Projekt „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych z terenu Gminy Kalwaria Zebrzydowska” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Poddziałanie 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.