Sala gimnastyczna w Przytkowicach

 

 

Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Nr 3 w Przytkowicach – na w/w zadanie Gmina Kalwaria Zebrzydowska uzyskała dofinansowanie w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, Oś Priorytetowa 6. Spójność wewnątrzregionalna, Działanie 6.2 Rozwój obszarów wiejskich, Schemat B: Infrastruktura społeczna w tym edukacyjna i sportowa, z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Budżetu Państwa. Kwota dofinansowania 1.572.997,53 zł.