Odpowiedzi na zapytania mieszkańców

Jak wygląda zatrudnienie w Centrum Kultury?

W kwietniu 2011 roku poprzednik obecnego dyrektora rozwiązał umowę z pełnoetatowym pracownikiem zatrudnionym na stanowisku referenta do spraw turystyki i sportu. Z dniem 01.06.2011 r zatrudniony został przez niego pracownik na okres próbny na ½ etatu do dnia 30.06.2011r. Od dnia 01.07.2011 do dnia 31.12.2011r pracownik ten zatrudniony został jako referent do spraw turystyki i sportu (1 etat) do dnia 31.12.2011 r. Umowę z nim przedłużyłem na czas nieokreślony z dniem 01.01.2012 r.

W wyniku realizacji projektu nr MRPO.06.01.01-12-137/09 pn.”Modernizacja i adaptacja starego kina na budynek wielofunkcyjny w Kalwarii Zebrzydowskiej” CKSiT zostało zobligowane projektem do utworzenia do dnia 30.07.2012 r. stałych miejsc pracy (wymagane utworzenie 3 etatów). Oddanie do użytku wyremontowanego budynku „Starego Kina” powiązane zostało z poszerzeniem oferty działalności CKSiT. W ramach tego zobowiązania zatrudnieni zostali:

 1. Zatrudniona została osoba od dnia 16.04.2012 do 31.12.2012r. (umowa o pracę na czas określony  - 1 etat ) na stanowisku sprzątaczka/wożna. Nowa umowa z pracownikiem na czas określony, na tym samym stanowisku, obowiązuje od 01.01.2013 do 31.12.2013r.
 2. Na czas określony, od 01.05.2012 do 31.12.2012r. Zatrudniony został pracownik w wymiarze ½ etatu, na stanowisku – instruktor. Nowa umowa z nim na czas określony miała obowiązywać od dnia 01.01.13r do 31.12.2013.Z dniem 27.04.2013r. umowa została rozwiązana, zgodnie z art .30§1,ust2.
 3. Od dnia 20.07.2012 do 31.12.2012r, na czas określony zatrudniony został pracownik na umowę o pracę w wymiarze ½ etatu stanowisku – pracownik gospodarczy. Nowa umowa na czas określony(1/2 etatu) na tym samym stanowisku obowiązuje od dnia 01.01.2013 do 31.12.2013r.

Realizacja projektu „KONSERWATOR”- program aktywizacji zawodowej osób pozostających bez zatrudnienia (pozyskaliśmy środki z Wojewódzkiego Urzędu Pracy na utworzenie dodatkowego miejsca pracy na okres 6 miesięcy w pełnym wymiarze pracy na podstawie umowy o pracę. W ramach tego projektu na stanowisku referent ds. Izby Muzealnej zatrudniony został pracownik od dnia 16.04.2012 r. do 15.10.2012r. (Umowa na czas określony). Realizacja projektu obligowała CKSiT do zatrudnienia uczestnika projektu, po jego zakończeniu, na minimalny czas zatrudnienia 4 miesięcy. (Umowa o pracę  na czas określony, 1 etat , na stanowisku referenta od 12.11.2012r do 31.03.2013r). Kolejna umowa na czas nieokreślony zawarta została w dniu 01.04.2013r. Pracownik  pracuje na stanowisku referenta w pełnym wymiarze pracy.

W związku z tym, że jeden z pracowników od dnia 06.12.2012 r. przebywa na zwolnieniu lekarskim, od dnia 04.03.2013 do 30.04.2013 r zatrudniony został pracownik, na umowę o pracę w wymiarze 1 etatu, na stanowisku instruktora, na czas określony. Umowa nie została przedłużona.

Z dniem 19.11. 2012 r. rozwiązana została umowa  o pracę z naszym długoletnim pełnoetatowym pracownikiem.

Z dniem 15,04.2013 r. w CKSiT zatrudniony został pracownik na stanowisku starszy referent ds. turystyki i rekreacji. Umowa podpisana została na czas nieokreślony.

Odpowiadając na kolejne pytania informuję, że Centrum Kultury Sportu i Turystyki w Kalwarii Zebrzydowskiej, jako Instytucja Kultury nie jest zobligowane do przeprowadzania konkursów na poszczególne stanowiska pracy.

W bieżącym roku realizowany jest projekt modernizacji pawilonu sportowo – turystycznego na ul. Mickiewicza 16. Obliguje on konieczność dodatkowego zatrudnienia w wymiarze 1 etatu. możliwość w ramach posiadanych na ten cel środków budżetowych.

Na dzień 29.04.2013r. Centrum Kultury, Sportu i Turystyki zatrudnia 13 pracowników -12,5 etatu. Jeden z pracowników nadal przebywa na zwolnieniu lekarskim.

W chwili obecnej w CKSiT zatrudnieni są:

 1. Dyrektor – 1 etat,
 2. Główny księgowy – 1 etat,
 3. Starszy instruktor k.o. - 1 etat,
 4. Instruktor k.o. - 1 etat,
 5. Instruktor k.o. - 1 etat,
 6. Starszy ref.ds turystyki i rekr. - 1 etat,
 7. Referent/kasjer – 1 etat,
 8. Referent – 1 etat
 9. Referent – 1 etat, (L4)
 10. Pracownik gosp. - 1 etat,
 11. Pracownik gosp. - ½ etatu (do dnia 31.12.2013r.),
 12. Sprzątaczka – 1 etat (do dnia 31.12.2013r),
 13. Sprzątaczka – 1 etat,

względy prawne nie pozwalają mi podać wynagrodzeń pracowników. Informacja o wynagrodzeniu dyrektora jest dostępna w BIP Urzędu Miasta  w  składanym corocznie oświadczeniu majątkowym.

Pragnę nadmienić, że CKSiT zarządza 3 dużymi obiektami użyteczności publicznej: wielokondygnacyjnym budynkiem „Stare Kino”, salą widowiskową oraz pawilonem sportowo – turystycznym z miejscami noclegowymi, wymuszającym 3 zmianowy system pracy, odpowiada za porządek oddanego w zarząd obszaru o pow. blisko 9 ha, z kompleksem sportowo – rekreacyjnym przy ul. Mickiewicza 16 oraz al. Jana Pawła II i dużym, miejskim parkingiem na ul. Broniewskiego 3.