Informacja Burmistrza Kalwarii Zebrzydowskiej dotycząca realizacji budżetu za rok 2012

 

1. Inwestycje zrealizowane w 2012 roku na terenie naszej Gminy.

W roku 2012 udało się wykonać wszystkie kluczowe inwestycje zaplanowane w budżecie oraz zrealizować dodatkowe zadania. Inwestycje zaplanowano z początkiem roku na ok 9 mln zł, natomiast wykonanie na grudzień 2012 wydatków majątkowych wyniosło 10.741.492,05 zł. Niektóre z nich są kontynuowane w roku bieżącym. Inwestycje realizowane były w różnych miejscach miasta oraz gminy i są znacznie dofinansowane ze środków zewnętrznych. Najważniejsze to:

-    zakończenie rekultywacji wysypiska śmieci w Zebrzydowicach-Bieńkowicach;

-    wykonanie inwestycji „Moje Boisko ORLIK 2012” w Przytkowicach;

-    wykonanie oczyszczalni ścieków przy ZS Nr 3 w Przytkowicach;

-    wykonanie trzech placów zabaw w ramach programu „Radosna Szkoła”:

  • w Barwałdzie Górnym,
  • w Zebrzydowicach,
  • w Zarzycach Wielkich;

-    wyremontowanie mostu na rzece Cedron w Zarzycach Małych;

-    uruchomienie nowych przedszkoli (zmieniając sposób użytkowania pomieszczeń szkół na przedszkola):

  • w Kalwarii Zebrzydowskiej,
  • w Barwałdzie Średnim,
  • w Podolanach.

2. Zadania wykonane w drogownictwie.

Realizacja zadań w drogownictwie zdominowała wydatki budżetowe - razem to 4.426.148,81 zł.

-    budowa chodników w ciągu dróg powiatowych (8 zadań w miejscowościach: Zebrzydowice, Stanisław Dolny, Leńcze, Brody, Przytkowice, Zarzyce Wielkie);

-    remonty dróg w ramach usuwania skutków powodzi (5 zadań - Przytkowice, Leńcze, Zebrzydowice, Zarzyce Wielkie, Brody).

-    inwestycje drogowe o szczególnym znaczeniu (odnowa centrum wsi w Leńczach, przebudowa drogi gminnej Leńcze - Przytkowice);

-    budowa i remont dróg w ciągu dróg gminnych i ulic miasta (razem 6 zadań - budowa chodników: ul. Klasztorna, Czerna, Brody, Stanisław Dolny; remont chodników: ul. Stolarska i Partyzantów);

-    dokumentacja projektowa na zadanie sieci oświetlenia ulicznego w miejscowościach: Brody, Zebrzydowice, Barwałd Średni, Przytkowice.

 

Ponadto wykonano szereg innych zadań, które swym zasięgiem objęły teren gminy:

-    przebudowa nawierzchni dróg i ulic oraz remonty pozimowe, cząstkowe,

-    zakup materiałów drogowych sypkich i elementów drogowych,

-    oznakowanie pionowe i poziome dróg i ulic oraz montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego,

-    uzupełnienie poboczy dróg gminnych,

-    roboty związane z poprawą odwodnienia dróg gminnych,

-    odnowa rowów przydrożnych przy drogach gminnych.

3. Pozyskanie dodatkowych środków finansowych na realizację zadań Gminy.

-    Komisja Rewizyjna pozytywnie oceniła fakt pozyskiwania środków finansowych z zewnątrz, na łączną kwotę 3.405.109,30 zł;

-    realizując w 2012 r. zadania inwestycyjne i inne, wdrożono 15 projektów (na które aplikowano o środki w 2011 i 2012 roku);

-    ponadto opracowano i złożono 17 innych nowych projektów celem pozyskania środków zewnętrznych na inwestycje do realizacji w latach 2012-2015;

-    jednostki organizacyjne gminy - MGOPS, Biblioteka Publiczna, CKSiT, MZWiK - samodzielnie uzyskują fundusze zewnętrzne na realizację różnych programów;

-    Zespół Pozyskiwania Środków Zewnętrznych pomaga w przygotowaniu wniosków dla organizacji pozarządowych działających na terenie gminy.

 

4. Działania podejmowane w 2012 roku związane z przygotowaniem kolejnych inwestycji.

Wykonano dokumentacje projektowe zadań, które będą realizowane w latach kolejnych oraz umożliwią uzyskiwanie funduszy zewnętrznych:

-    projekt i pozwolenie na budowę hali sportowej przy ZS Nr 1 w Kalwarii Zebrzydowskiej;

-    dokumentację projektową świetlicy wiejskiej w Barwałdzie Średnim;

-    dokumentację projektową związaną z przebudową dróg i budową chodników w miejscowościach: Zebrzydowice, Brody, Podolany, Bugaj;

-    dokumentację projektową związaną z budową chodników przy drogach powiatowych w miejscowościach: Stanisław Dolny, Kalwaria Zebrzydowska;

-    dokumentację projektową związaną z budową chodników i zatok autobusowych przy drodze krajowej nr 52 w miejscowościach Kalwaria Zebrzydowska, Barwałd Średni i Barwałd Górny;

-    dokumentację na budowę chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej 953 w miejscowościach Zebrzydowice i Przytkowice;

-    ponadto:

  • dokumentację na przebudowę ul. Długiej (obecnie w trakcie starania o pozwolenie na budowę),
  • dokumentację drogi „pod Grobek” w Brodach.

 

5. Inne ważne działania.

Udało się także:

-    wykonać ewidencję dróg publicznych i przegląd obiektów mostowych oraz pomiar dróg do zimowego utrzymania w granicach administracyjnych gminy;

-    utrzymać w dobrej kondycji finansowej gminną służbę zdrowia, a także organizować akcje medyczne: Biała Niedziela, szczepienia mieszkańców przeciw grypie, akcje profilaktyczne dla dzieci i młodzieży;

-    otworzyć 3 świetlice środowiskowe: w Barwałdzie Górnym, w Stanisławiu Dolnym i w Leńczach;

-    zorganizować dla dzieci zimą i latem półkolonie we wszystkich szkołach na terenie gminy;

-    ożywić współpracę z miastami partnerskimi (Hameln, Lewocza, oraz nawiązać relacje z nowym miastem partnerskim - Bisceglie);

-    nagrodzić bardzo dużą liczbę uczniów - stypendia jako nagrody naukowe (ok. 300 uczniów rocznie);

-    nawiązać współpracę z wieloma instytucjami w Małopolsce, poprzez organizację wspólnych przedsięwzięć;

-    prowadzić skuteczne działania w celu utworzenia szkoły muzycznej (otrzymaliśmy obecnie zgodę na jej utworzenie);

-    prowadzić promocję poprzez ukazywanie dorobku osób związanych z historią miasta i gminy (Fundacja Wojciecha Weissa, prof. Chromy, prof. Trela i inni);

-    dostosować lokale na nowe mieszkania socjalne;

-    skutecznie obniżyć opłaty podwyższone za nielegalne wysypisko śmieci w Zebrzydowicach-Bieńkowicach;

-    chronić lokalny rynek pracy, szczególnie w zakresie edukacji, a jednocześnie realizować zalecenie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej;

-    prowadzone są także prace nad zmianą planu zagospodarowania przestrzennego.

 

6. Przeznaczenie kwoty 1.597.345,00 zł zapisanej w budżecie pt. hala sportowa w Kalwarii Zebrzydowskiej.

W związku z wydłużającą się procedurą budowy hali sportowej, kwotę tę przeznaczono na:

-    oczyszczalnię ścieków w Przytkowicach (400.445,00 zł);

-    Przedszkole w Kalwarii Zebrzydowskiej (398.500,00 zł);

-    Przedszkole w Barwałdzie Średnim (400.000,00 zł);

-    przebudowę pomieszczeń sanitarnych w budynku ZS Nr 8 w Stanisławiu Dolnym (100.000,00 zł);

-    odprawy dla nauczycieli (123.000,00 zł);

-    wynagrodzenia dla kadry nowo utworzonych przedszkoli (103.000,00 zł);

-    przebudowę obiektu przy stadionie (w zarządzie CKSiT) (45.500,00 zł);

-    realizację inwestycji „Moje Boisko ORLIK 2012” w Przytkowicach (12.000,00 zł);

-    zakup wiat dla klubu MKS „Kalwarianka” (9.900,00 zł);

-    zakup krzeseł dla LKS „Stanisławianka” (5.000,00 zł).

Zadania te zostały wykonane zgodnie z uchwałami Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej i Zarządzeniami Burmistrza Miasta oraz z zastosowaniem wymaganego prawem trybu zamówień publicznych.