Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

Urząd Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej informuje, że Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, tzw. PSZOK znajdujący się przy ul. Sowińskiego 16 w Kalwarii Zebrzydowskiej – baza P.K. „Kalteks” Sp. z o.o., czynny jest od wtorku do piątku, w godzinach od 700 do 1400, w każdy poniedziałek w godzinach 700 do 1600 oraz w każdą pierwszą sobotę miesiąca od godziny 700 do 1300.

PSZOK - Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych - to miejsce, gdzie mieszkańcy Gminy Kalwaria Zebrzydowska przez cały rok w ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, będą mogli oddawać selektywnie zbierane odpady komunalne tj.:

 • odpady ulegające biodegradacji,
 • papier i tektura,
 • tworzywa sztuczne,
 • metale,
 • szkło,
 • opakowania wielomateriałowe,
 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
 • wielkogabarytowe,
 • zużyte baterie i akumulatory,
 • zużyte opony,
 • przeterminowane leki,
 • chemikalia powstające w gospodarstwach domowych i opakowania po chemikaliach,
 • odpady budowlane i rozbiórkowe przyjmowane będą w ilości 1 m3 rocznie jednorazowo raz na miesiąc od danego właściciela nieruchomości zamieszkałej,
 • inne odpady niebezpieczne wydzielone ze strumienia odpadów komunalnych.

 

Wymienione wyżej odpady mieszkańcy mogą oddawać bezpłatnie. Transport odpadów do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych mieszkańcy zapewniają we własnym zakresie i na własny koszt.