Konsultacje Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2013

Uprzejmie informujemy, że trwają prace nad przygotowaniem Programu Współpracy Gminy Kalwaria Zebrzydowska z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2014. Zapraszamy organizacje pozarządowe działające na terenie gminy Kalwaria Zebrzydowska do zapoznania się z projektem Programu Współpracy na rok 2014 oraz do zgłaszania ewentualnych uwag i propozycji dotyczących tego programu.
Konsultacje Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2013 zostaną przeprowadzone w dniu 1 sierpnia 2013 r. o godz.15-tej w Urzędzie Miasta w Kalwarii Zebrzydowskiej.