Kompleksowe zimowe utrzymanie dróg gminnych (odśnieżanie i zwalczanie gołoledzi) na terenie gminy Kalwaria Zebrzydowska w sezonie 2013/2014 z podziałem na 4 zadania

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty [28.11.2013]

Kalwaria Zebrzydowska, 28.11.2013 r.

ZP.271.23.2013

 

INFORMACJA

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dla Zadań nr 5, 6, 10 i 11

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 9.08.2013. poz. 907 z późniejszymi zmianami) Zamawiający – Gmina Kalwaria Zebrzydowska, ul. Mickiewicza 7, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska, informuje, że zgodnie z art. 91 ust. 1 w/w ustawy, Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszych ofert częściowych dla poszczególnych Zadań, w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: „Kompleksowe zimowe utrzymanie dróg gminnych (odśnieżanie i zwalczanie gołoledzi) na terenie gminy Kalwaria Zebrzydowska w sezonie 2013/2014 z podziałem na 4 zadania”, ogłoszonego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej nr 2013/S 199-344183,

 

Zadanie nr 5 Sołectwo Leńcze

oferta złożona przez:

„Kółko Rolnicze”

34-142 Leńcze

cena oferty brutto: 151.342,40 zł

słownie złotych: sto pięćdziesiąt jeden tysięcy trzysta czterdzieści dwa  40/100

 

Zadanie nr 6 Sołectwo Podolany

oferta złożona przez:

„Kółko Rolnicze”

34-142 Leńcze

cena oferty brutto: 31.681,10 zł

słownie złotych: trzydzieści jeden tysięcy sześćset osiemdziesiąt jeden  10/100

 

Zadanie nr 10 Sołectwo Zarzyce Małe

oferta złożona przez:

„Kółko Rolnicze”

34-142 Leńcze

cena oferty brutto: 25.959,20 zł

słownie złotych: dwadzieścia pięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt dziewięć 20/100

 

Zadanie nr 11 Sołectwo Zarzyce Wielkie

oferta złożona przez:

„Kółko Rolnicze”

34-142 Leńcze

cena oferty brutto: 66.877,22 zł

słownie złotych: sześćdziesiąt sześć tysięcy osiemset siedemdziesiąt siedem 22/100

 

Uzasadnienie wyboru ofert:

Wybrane oferty częściowe złożone na poszczególne zadania spełniają wymogi określone
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zgodnie z kryteriami oceny – cena 100% - wybrane oferty dla poszczególnych części, otrzymały po 100,00 punktów i stanowią najkorzystniejsze oferty.

Zamawiający podaje punktację przyznaną ofertom częściowym na poszczególne zadania
w kryterium oceny określonym w SIWZ:

 

Dziękujemy za udział w postępowaniu

Burmistrz Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej