Dyskusja na temat BDI

W dniu 27 listopada br., Burmistrz Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej uczestniczył w posiedzeniu Zespołu Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych, które dotyczyło rozwiązań projektowych przedstawionych w Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowym - Etap II, stanowiącym część dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa Beskidzkiej Drogi Integracyjnej.

Do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, która jest kolejnym etapem przygotowywanego projektu, autorzy dokumentacji tj. konsorcjum biur: SWECO Infraprojekt Sp. z o. o, Klotoida Bajor Zygmunt Sp. J., Promost Consulting Sp. Z o.o. przygotowali dwa warianty przebiegu trasy BDI.

Do dalszych opracowań rekomendowany jest trzeci wariant tzw. kompilacyjny, będący połączeniem wariantu I i wariantu II.

Beskidzka Droga Integracyjna będzie przebiegać przez 12 gmin, zastąpi pięć obwodnic miast.

W 2009 roku, Rada Miejska w Kalwarii Zebrzydowskiej pozytywnie zaopiniowała dwa warianty przebiegu BDI przez teren gminy.

Wariant III - kompilacyjny, który na terenie gminy Kalwaria Zebrzydowska (od strony zachodniej do granicy miasta) pokrywa się z wariantem zielonym, a od strony wschodniej do granicy gminy - pokrywa się z wariantem żółtym i biegnie korytarzem zarezerwowanym pod obwodnicę miasta. Takie rozwiązanie wydaje się być najbardziej korzystne dla mieszkańców naszej gminy.

W związku z obecnie opracowywanymi zmianami studium oraz zmianami miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, Burmistrz Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej w dniu 21 listopada br. wystąpił do Przewodniczącego Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej o zaopiniowanie rozwiązań przebiegu trasy BDI na terenie gminy Kalwaria Zebrzydowska. Na XXXV Sesji Rady Miejskiej, kierownik Referatu Architektury i Nieruchomości w Urzędzie Miasta zapoznała Radę z aktualnymi, udostępnionymi przez GDDKiA materiałami dotyczącymi Etapu II projektu BDI.

Opinii Rady poddane zostały rozwiązania dotyczące węzła Kalwaria - Północ – dwa warianty, węzła Kalwaria - Wschód oraz kwestia konieczności doprojektowania drogi łączącej projektowane rondo na drodze wojewódzkiej DW 953 z drogą powiatową DP 1782K, która umożliwiłaby lepsze skomunikowanie zachodniej części gminy z BDI i tym samym odciążyłby centrum miasta od ruchu, który może zostać skierowany na BDI.

W dniu 25 listopada br., Rada Miejska w Kalwarii Zebrzydowskiej przekazała do Burmistrza Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej opinię, w której rekomenduje rozwiązanie węzła Kalwaria - Północ „wariant B”, wnioskuje o doprojektowanie odcinka drogi, o którym mowa wyżej oraz wyraża aprobatę dla włączenia do opracowania projektu BDI, ronda łączącego drogę powiatową DP1785K z drogą krajową nr 52.

Na posiedzeniu Zespołu Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych, które odbyło się 27 listopada br. w Krakowie, Burmistrz Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej przekazał postulaty i opinie Rady Miejskiej dotyczące projektu BDI na terenie gminy Kalwaria Zebrzydowska. Dyrektor GDDKiA, pan Andrzej Kollbek przychylił się do wniosku dotyczącego wyboru, jako korzystniejszego dla naszej gminy rozwiązania, tj. węzła Kalwaria - Północ „wariant B”. Ponadto uznał za zasadną konieczność doprojektowania ronda na drodze DP1785K oraz zgodził się z tezą, że rozwiązanie kierujące cały ruch z węzła Kalwaria - Północ przez centrum miasta wymaga korekty.

 

 

Beskidzka Droga Integracyjna Bielsko-Biała - Głogoczów (PDF)