Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 5.940.000,00 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Kalwaria Zebrzydowska na rok 2013

[09.12.2013] Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Kalwaria Zebrzydowska, 09.12.2013 r.

ZP.271.24.2013

 

INFORMACJA

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 9.08.2013. poz. 907 z późniejszymi zmianami), Zamawiający – Gmina Kalwaria Zebrzydowska, ul. Mickiewicza 7, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska, informuje, że zgodnie z art. 91 ust. 1 w/w ustawy, najkorzystniejszą  ofertą w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: „Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 5.940. 000,00 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Kalwaria Zebrzydowska na rok 2013”, ogłoszonego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej nr 2013/S 208-360484, w dniu 23.10.2013r., jest oferta złożona przez:

 

Getin Noble Bank S.A.

ul. Przyokopowa 33

01-208 Warszawa

cena oferty: 1.829.559,43 zł

słownie złotych: jeden milion osiemset dwadzieścia dziewięć tysięcy pięćset pięćdziesiąt dziewięć  43/100

Uzasadnienie wyboru ofert:

Wybrana oferta spełnia wymogi określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zgodnie z kryteriami oceny – cena 100% - wybrana oferta otrzymała 100,00 punktów i stanowi najkorzystniejszą ofertę.

Zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający może zwiększyć kwotę, którą zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia do ceny najkorzystniejszej oferty. W przedmiotowym postępowaniu Zamawiający zwiększy kwotę planowaną na sfinansowanie zamówienia do ceny najkorzystniejszej oferty.

Zamawiający podaje punktację przyznaną ofertom w kryterium oceny określonym w SIWZ:

 

Dziękujemy za udział w postępowaniu

Burmistrz Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej