Zakup energii elektrycznej oraz świadczenie usług dystrybucji dla Gminy Kalwaria Zebrzydowska w roku 2014

[09.12.2013] Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

 

Kalwaria Zebrzydowska, 09.12.2013 r.

ZP.271.26.2013

INFORMACJA

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 9.08.2013. poz. 907 z późniejszymi zmianami), zwaną dalej „Pzp”, Zamawiający – Gmina Kalwaria Zebrzydowska, ul. Mickiewicza 7, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska, informuje, że zgodnie z art. 91 ust. 1 w/w ustawy, najkorzystniejszą ofertą w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: „Zakup energii elektrycznej oraz świadczenie usług dystrybucji dla Gminy Kalwaria Zebrzydowska w roku 2014”, ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych nr 478360 – 2013, w dniu 22.11.2013; jest oferta złożona przez Wykonawcę:

TAURON Sprzedaż Sp. z o.o.

ul. Łagiewnicka 60

30-417 Kraków

cena wybranej oferty: 566.037,54 zł brutto

słownie złotych: pięćset sześćdziesiąt sześć tysięcy trzydzieści siedem złotych 54/100

kryteria oceny – cena 100 %

Uzasadnienie wyboru: Wybrana oferta spełnia wymogi określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zgodnie z kryteriami oceny – cena 100% – oferta otrzymała 100,00 punktów i stanowi najkorzystniejszą ofertę.

Zamawiający podaje punktację przyznaną złożonym ofertom podlegającym ocenie w kryterium oceny określonym w SIWZ:

 

Dziękujemy za udział w postępowaniu

Burmistrz Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej