Zamówienie uzupełniające na remont nawierzchni dróg gminnych i ulic miasta na terenie Gminy Kalwaria Zebrzydowska

[12.12.2013] Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Kalwaria Zebrzydowska: Zamówienie uzupełniające na remont nawierzchni dróg gminnych i ulic miasta na terenie Gminy Kalwaria Zebrzydowska
Numer ogłoszenia: 517516 - 2013; data zamieszczenia: 12.12.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Kalwaria Zebrzydowska, ul. Mickiewicza 7, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska, woj. małopolskie, tel. 033 8766218, faks 033 8766301.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zamówienie uzupełniające na remont nawierzchni dróg gminnych i ulic miasta na terenie Gminy Kalwaria Zebrzydowska.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na remoncie dróg gminnych i ulic miasta na terenie Gminy Kalwaria Zebrzydowska zgodnie z zakresem przedmiaru robót.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.40-2.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zamówienie z wolnej ręki

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 09.12.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT DROGOWO-MOSTOWYCH W WADOWICACH SPÓŁKA AKCYJNA, ul. Kochanowskiego 1, 34-100 Wadowice, kraj/woj. małopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 64768,95 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 79665,81
  • Oferta z najniższą ceną: 79665,81 / Oferta z najwyższą ceną: 79665,81
  • Waluta: PLN.

ZAŁĄCZNIK I

Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę

  • 1. Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.

  • 2. Uzasadnienia wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na remoncie dróg gminnych i ulic miasta na terenie Gminy Kalwaria Zebrzydowska zgodnie z zakresem przedmiaru robót. Przedmiotowe zamówienie stanowi zamówienie uzupełniające w stosunku do udzielonego zamówienia podstawowego na Remont nawierzchni dróg gminnych i ulic miasta na terenie Gminy Kalwaria Zebrzydowska. Zamówienie podstawowe zostało udzielone w dniu 17.09.2013 r., po przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego Wykonawcy: PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT DROGOWO- MOSTOWYCH W WADOWICACH SPÓŁKA AKCYJNA Ul. Kochanowskiego 1 34-100 Wadowice. Zamówienie uzupełniające zostało przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu dla zamówienia podstawowego (nr ogłoszenia w Biuletynie zamówień publicznych: 335712-2013 z dnia 20.08.2013r.). Zamówienie uzupełniające jest zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego i wartość zamówienia uzupełniającego nie przekroczy 50% wartości zamówienia podstawowego. Uwzględniając powyższy stan faktyczny stwierdzić należy, iż zachodzą przesłanki zastosowania trybu zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych.