Dostawa produktów spożywczych od 1 stycznia do 31 sierpnia 2014 roku do stołówki szkolnej w Zespole Szkół nr 1 im. Mikołaja Zebrzydowskiego w Kalwarii Zebrzydowskiej

[12.12.2013] Informacja o wyborze oferty

 

Kalwaria Zebrzydowska, 12.12.2013

Znak sprawy: 965/2013

Zespół Szkół nr 1 im. Mikołaja Zebrzydowskiego w Kalwarii Zebrzydowskiej

ul. Mickiewicza 14, 34 – 130 Kalwaria Zebrzydowska

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NA REALIZACJĘ ZADANIA

„DOSTAWA PRODUKTÓW SPOŻYWCZYCH DO STOŁÓWKI SZKOLNEJ

W ZESPOLE SZKÓŁ NR 1 IM. MIKOŁAJA ZEBRZYDOWSKIEGO

W KALWARII ZEBRZYDOWSKIEJ”

Data zamieszczenia 03.12.2013

 

Działając na podstawie art. 92 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz.759) Zamawiający informuje, że w wyniku przetargu nieograniczonego na

„DOSTAWĘ PRODUKTÓW SPOŻYWCZYCH DO STOŁÓWKI SZKOLNEJ od 1 stycznia do 31 sierpnia 2014 roku W ZESPOLE SZKÓŁ NR 1 IM. MIKOŁAJA ZEBRZYDOWSKIEGO

W KALWARII ZEBRZYDOWSKIEJ” – ogłoszenie nr 497278 - 2013

Wybrał następujące oferty na poszczególne części:

 

Część nr 1 – artykuły spożywcze (różne)

Oferta nr 5

LÓD POL  Spółka Jawna

S. Strzeżoń, B. Madej

Ul. Wałowa 30

34 – 100 Wadowice

Cena brutto: 14 823,83 złotych. Oferta spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego zawarte w SIWZ.

Informacje o pozostałych ważnych ofertach: innych ofert nie złożono

Część nr 2 – mięso, drób, przetwory mięsne

Oferta nr 6

Zakłady Mięsne WADOWICE Sp. z o.o.

ul. Podstawie 30, 34 – 100 Wadowice

Cena brutto: 43 617,00 złotych. Oferta spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego zawarte w SIWZ.

Uzasadnienie wyboru: Wykonawca, którego oferta została wybrana spełnił warunki udziału w postępowaniu oraz przedstawił ofertę najkorzystniejszą ze względu na cenę i uzyskał najwyższą ilość punktów za kryterium cena – 100% tj łączna liczba punktów przyznana w tym kryterium wynosi 10 punktów.

W wyżej wymienionej części postępowania zostały złożone oferty przez następujących wykonawców:

Nr oferty, Nazwa wykonawcy, siedziba firmy, liczba punktów przyznana w ofercie:

Oferta nr 4: Rzeźnictwo – Wędliniarstwo , Józef Tomczyk, Gierałtowice 233, 34 – 122 Wieprz

liczba  uzyskanych punktów: 9,56

 

Część nr 3 – warzywa i owoce

Zamawiający unieważnia postępowanie w części 3 na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy PZP ponieważ nie otrzymał na tę część żadnej ważnej oferty.

Część nr 4 – warzywa i owoce przetworzone

Zamawiający unieważnia postępowanie w części 4 na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy PZP ponieważ nie otrzymał na tę część żadnej ważnej oferty.

 

Część nr 5 –  jaja

Zamawiający unieważnia postępowanie w części 5 na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy PZP ponieważ nie otrzymał na tę część żadnej ważnej oferty.

 

Część nr 6 –  mleko i produkty mleczarskie

Oferta nr 3:

Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska

„ROKITNIANKA” Z/S W Szczekocinach oddział Wadowice

34 – 100 Wadowice, ul. Batorego 22

Cena brutto: 13 185,15 złotych Oferta spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego zawarte w SIWZ.

Uzasadnienie wyboru: Wykonawca, którego oferta została wybrana spełnił warunki udziału w postępowaniu oraz przedstawił ofertę najkorzystniejszą ze względu na cenę i uzyskał najwyższą ilość punktów za kryterium cena – 100% tj.  łączna liczba punktów przyznana w tym kryterium wynosi 10 punktów.

W wyżej wymienionej części postępowania zostały złożone oferty przez następujących wykonawców:

Nr oferty, Nazwa wykonawcy, siedziba firmy, liczba punktów przyznana w ofercie

Oferta nr 5: LÓD POL  Spółka Jawna S. Strzeżoń, B. Madej, Ul. Wałowa 30, 34 – 100 Wadowice, liczba  uzyskanych punktów:9,92

 

Część nr 7 – oleje, tłuszcze zwierzęce i roślinne

Oferta nr 5:

LÓD POL  Spółka Jawna

S. Strzeżoń, B. Madej

Ul. Wałowa 30

34 – 100 Wadowice

Cena brutto: 2 753,31 złotych. Oferta spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego zawarte w SIWZ.

Informacje o pozostałych ważnych złożonych ofertach: innych ofert nie złożono.

Część nr 8 – napoje

Zamawiający unieważnia postępowanie w części 8 na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy PZP ponieważ nie otrzymał na tę część żadnej ważnej oferty.

Część nr 9 – produkty przemiału ziarna

Oferta nr 5:

LÓD POL  Spółka Jawna

S. Strzeżoń, B. Madej

Ul. Wałowa 30

34 – 100 Wadowice

Cena brutto: 3 227,60 złotych. Oferta spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego zawarte w SIWZ.

Informacje o pozostałych ważnych złożonych ofertach: innych ofert nie złożono.

Część nr 10 – ryby

Oferta nr 5:

LÓD POL  Spółka Jawna

S. Strzeżoń, B. Madej

Ul. Wałowa 30

34 – 100 Wadowice

Cena brutto: 9 754,50 złotych. Oferta spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego zawarte w SIWZ.

Informacje o pozostałych ważnych złożonych ofertach: innych ofert nie złożono.

 

Część nr 11 – pieczywo, świeże wyroby piekarskie i ciastkarskie

Oferta nr 1

Cena brutto: 4 805,01 złotych Oferta spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego zawarte w SIWZ.

Uzasadnienie wyboru: Wykonawca, którego oferta została wybrana spełnił warunki udziału w postępowaniu oraz przedstawił ofertę najkorzystniejszą ze względu na cenę i uzyskał najwyższą ilość punktów za kryterium cena – 100% tj.  łączna liczba punktów przyznana w tym kryterium wynosi 10 punktów.

W wyżej wymienionej części postępowania zostały złożone oferty przez następujących wykonawców:

Nr oferty, Nazwa wykonawcy, siedziba firmy, liczba punktów przyznana w ofercie

Oferta nr 2:  Piekarnia „SZARLOTKA” Spółka Jawna, Zelczyna 202, 32 – 051 Wielkie Drogi, liczba  uzyskanych punktów:8,01

 

Zamawiający informuje, że termin podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego zgodnie       z art. 94 ust. 2 pkt 1 Ustawy PZP zostanie uzgodniony z wybranymi  Wykonawcami.

 

Dziękujemy Wykonawcom za złożone w niniejszym postępowaniu oferty.

 

Zamawiający informuje, że na czynności Zamawiającego przysługują Wykonawcom środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI rozdział 2 Ustawy PZP.

 

 

 

Dyrektor Zespołu Szkół nr 1

w Kalwarii Zebrzydowskiej

mgr inż. Bożena Kołodziej