Dostawa produktów spożywczych od 1 stycznia do 31 sierpnia 2014 roku do stołówki szkolnej w Zespole Szkół nr 1 im. Mikołaja Zebrzydowskiego w Kalwarii Zebrzydowskiej

[13.12.2013] Ogłoszenie o zamówieniu

 

Kalwaria Zebrzydowska: Dostawa produktów spożywczych od 1 stycznia do 31 sierpnia 2014 roku do stołówki szkolnej w Zespole Szkół nr 1 im. Mikołaja Zebrzydowskiego w Kalwarii Zebrzydowskiej
Numer ogłoszenia: 518912 - 2013; data zamieszczenia: 13.12.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół nr 1 , ul. Mickiewicza 14, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska, woj. małopolskie, tel. 0-33 8766348, 8766192, faks 0-33 8766192.

  • Adres strony internetowej zamawiającego: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa produktów spożywczych od 1 stycznia do 31 sierpnia 2014 roku do stołówki szkolnej w Zespole Szkół  nr 1 im. Mikołaja Zebrzydowskiego w Kalwarii Zebrzydowskiej.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa produktów spożywczych stosownie do bieżących potrzeb do stołówki szkolnej w Zespole Szkół nr 1 im. Mikołaja Zebrzydowskiego w Kalwarii Zebrzydowskiej, zgodnie z warunkami wynikającymi z obowiązujących przepisów, w szczególności ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2006 r. Nr 171, poz. 1225 z późn. zm.) w tym w szczególności: a) warzyw i owoców     b) warzyw i owoców przetworzonych c) jaj, d) napojów. Przedmiot zamówienia będzie realizowany sukcesywnie w ilościach wynikających z zapotrzebowań składanych bezpośrednio przez Zamawiającego. Dostawy następować będą na podstawie telefonicznego lub pisemnego zamówienia, którego dokona pracownik upoważniony przez Zamawiającego  w terminie 24 godzin od momentu złożenia zamówienia . Wykonawca dostarczać będzie zamówioną partię towaru do Zamawiającego w dni robocze w godzinach od 7:00 do 8:00, własnym środkiem transportu i na własne ryzyko oraz nie będzie obciążać kosztami transportu Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia towarów do magazynów żywnościowych znajdujących się w obiektach Zamawiającego. Wykonawca musi zagwarantować odpowiedni okres ważności (...)

II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

  • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
  • Do 20% zamówienia podstawowego

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.00.00.00-8, 15.30.00.00-1, 15.33.00.00-0, 03.14.25.00-3, 15.98.00.00-1.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 4.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.08.2014

(...)

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 20.12.2013 godzina 09:00, miejsce: Sekretariat w Zespole Szkół nr 1 im. Mikołaja Zebrzydowskiego w Kalwarii Zebrzydowskiej, ul. Mickiewicza 14, 34 - 130 Kalwaria Zebrzydowska.

(...)

PLIKI DO POBRANIA

Ogłoszenie o zamówieniu (pełne brzmienie)
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia z załącznikami