Całoroczne utrzymanie czystości na terenie miasta Kalwaria Zebrzydowska oraz czystości na przystankach autobusowych na terenie miasta i gminy Kalwaria Zebrzydowska w roku 2014

[19.12.2013] Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Kalwaria Zebrzydowska, 19.12.2013 r.

ZP.271.27.2013

 

INFORMACJA

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 9.08.2013. poz. 907 z późniejszymi zmianami), zwaną dalej „Pzp”, Zamawiający – Gmina Kalwaria Zebrzydowska, ul. Mickiewicza 7, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska, informuje, że zgodnie z art. 91 ust. 1 w/w ustawy, najkorzystniejszą ofertą w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn: „Całoroczne utrzymanie czystości na terenie miasta Kalwaria Zebrzydowska oraz czystości na przystankach autobusowych na terenie miasta i gminy Kalwaria Zebrzydowska w roku 2014”, ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 486364 - 2013; w dniu 27.11.2013
jest oferta złożona przez Wykonawcę:

Firma Handlowo-Usługowa

„ADROL” Dorota Musiał

32-070 Czernichów Wołowice 468

cena wybranej oferty: 400.000,00 zł brutto

słownie złotych: czterysta tysięcy złotych 00/100

kryteria oceny – cena 100 %

Uzasadnienie wyboru: Wybrana oferta spełnia wymogi określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zgodnie z kryteriami oceny – cena 100% – oferta otrzymała 100,00 punktów i stanowi najkorzystniejszą ofertę.

Zamawiający podaje punktację przyznaną złożonym ofertom podlegającym ocenie w kryterium oceny określonym w SIWZ:

 

Dziękuję za udział w postępowaniu,
Burmistrz Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej