Dostawa produktów spożywczych od 1 stycznia do 31 sierpnia 2014 roku do stołówki szkolnej w Zespole Szkół nr 1 im. Mikołaja Zebrzydowskiego w Kalwarii Zebrzydowskiej

[30.12.2013] Informacja o wyborze oferty na realizację zadania

 

Kalwaria Zebrzydowska, 30.12.2013

Znak sprawy: 1055/2013

Zespół Szkół nr 1 im. Mikołaja Zebrzydowskiego w Kalwarii Zebrzydowskiej
ul. Mickiewicza 14, 34 – 130 Kalwaria Zebrzydowska
INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NA REALIZACJĘ ZADANIA
„DOSTAWA PRODUKTÓW SPOŻYWCZYCH DO STOŁÓWKI SZKOLNEJ
W ZESPOLE SZKÓŁ NR 1 IM. MIKOŁAJA ZEBRZYDOWSKIEGO
W KALWARII ZEBRZYDOWSKIEJ”
Data zamieszczenia 13.12.2013

 

Działając na podstawie art. 92 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz.759) Zamawiający informuje, że w wyniku przetargu nieograniczonego na

„DOSTAWĘ PRODUKTÓW SPOŻYWCZYCH DO STOŁÓWKI SZKOLNEJ od 1 stycznia do 31 sierpnia 2014 roku W ZESPOLE SZKÓŁ NR 1 IM. MIKOŁAJA ZEBRZYDOWSKIEGO

W KALWARII ZEBRZYDOWSKIEJ” – ogłoszenie nr 518912 - 2013

Wybrał następujące oferty na poszczególne części:

 

Część nr 1 – warzywa i owoce

Zamawiający unieważnia postępowanie w części 3 na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy PZP ponieważ nie otrzymał na tę część żadnej ważnej oferty.

Część nr 2 – warzywa i owoce przetworzone

Oferta nr 1

LÓD POL  Spółka Jawna

S. Strzeżoń, B. Madej

Ul. Wałowa 30

34 – 100 Wadowice

Cena brutto: 10 461,97 złotych. Oferta spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego zawarte w SIWZ.

Informacje o pozostałych ważnych złożonych ofertach: innych ofert nie złożono.

 

Część nr 3 – jaja

Oferta nr 1

LÓD POL  Spółka Jawna

S. Strzeżoń, B. Madej

Ul. Wałowa 30

34 – 100 Wadowice

Cena brutto: 2 167,20 złotych. Oferta spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego zawarte w SIWZ.

Informacje o pozostałych ważnych złożonych ofertach: innych ofert nie złożono.

 

Część nr 4 – napoje

Oferta nr 1

LÓD POL  Spółka Jawna

S. Strzeżoń, B. Madej

Ul. Wałowa 30

34 – 100 Wadowice

Cena brutto: 3 994,20 złotych. Oferta spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego zawarte w SIWZ.

Informacje o pozostałych ważnych złożonych ofertach: innych ofert nie złożono.

Zamawiający informuje, że termin podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego zgodnie       z art. 94 ust. 2 pkt 1 Ustawy PZP zostanie uzgodniony z wybranymi  Wykonawcami.

 

Dziękujemy Wykonawcom za złożone w niniejszym postępowaniu oferty.

 

Zamawiający informuje, że na czynności Zamawiającego przysługują Wykonawcom środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI rozdział 2 Ustawy PZP.

 

 

 

Dyrektor Zespołu Szkół nr 1

w Kalwarii Zebrzydowskiej

mgr inż. Bożena Kołodziej