Dostawa produktów spożywczych od 1 stycznia do 31 sierpnia 2014 roku do stołówki szkolnej w Zespole Szkół nr 1 im. Mikołaja Zebrzydowskiego w Kalwarii Zebrzydowskiej

[03.01.2013] Ponowny wybór najkorzystniejszej oferty

Kalwaria Zebrzydowska,  02.01.2014

L. Dz. 3/2014

 

PONOWNY WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania:

Dostawa produktów spożywczych od 1 stycznia do 31 sierpnia 2014 roku do stołówki szkolnej w Zespole Szkół nr 1 im. Mikołaja Zebrzydowskiego

w Kalwarii Zebrzydowskiej – część 11 zamówienia: pieczywo, świeże wyroby piekarskie i ciastkarskie.

Na podstawie art. 92 ust. 1, w związku z art. 94 ust. 3 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późniejszymi zmianami), Zamawiający – Zespół Szkół nr 1 im. Mikołaja Zebrzydowskiego w Kalwarii Zebrzydowskiej, ul. Mickiewicza 14, 34 – 130 Kalwaria Zebrzydowska, informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego ogłoszonym w Biuletynie Zamówień Publicznych      nr 497278 – 20133 w dniu 03.12.2013 r. prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie: Dostawa produktów spożywczych od                 1 styczniado 31 sierpnia 2014 roku do stołówki szkolnej w Zespole Szkół nr 1 im. Mikołaja Zebrzydowskiego w Kalwarii Zebrzydowskiej – część 11 zamówienia: pieczywo, świeże wyroby piekarskie i ciastkarskie dokonano ponownego wyboru oferty najkorzystniejszej.

 

W związku z uchyleniem się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego przez wykonawcę: „MŁYN MALINIE” DZIEWIT Sp. z o.o., 39 – 331 Chorzelów, Malinie 375 A, Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny.

Zgodnie z art.91 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, jako najkorzystniejszą Zamawiający uznaje ofertę złożoną przez:

Piekarnia „SZARLOTKA” Spółka Jawna,

32 – 051 Wielkie Drogi, Zelczyna 202

 

Cena wybranej oferty: 5 999,08 złotych brutto (słownie: pięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych 08/100 groszy)

Wybrana oferta spełnia wymogi określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

 

Zamawiający informuje, że termin podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt 1 Ustawy PZP zostanie uzgodniony z wybranym  Wykonawcą.

 

Dyrekcja Zespołu Szkół nr 1

w Kalwarii Zebrzydowskiej

mgr inż. Bożena Kołodziej