Dostawa materiałów biurowych na potrzeby Urzędu Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej

[31.01.2014] Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Kalwaria Zebrzydowska, 31.01.2014 r.

ZP.271.2.2014

 

INFORMACJA

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) Zamawiający – Gmina Kalwaria Zebrzydowska, ul. Mickiewicza 7, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska, informuje, że zgodnie z art. 91 ust. 1 w/w ustawy, najkorzystniejszą ofertą w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie zapytania o cenę na: „Dostawę materiałów biurowych na potrzeby Urzędu Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej” jest oferta złożona przez Wykonawcę:

WEKTOR Artykuły Biurowe Sp. z o. o.

ul. Golikówka 7

30-723 Kraków

cena wybranej oferty: 18.791,74 zł brutto

słownie złotych: osiemnaście tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt jeden złotych 74/100

kryteria oceny – cena 100 %

Uzasadnienie wyboru: Wybrana oferta spełnia wymogi określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zgodnie z kryteriami oceny – cena 100% – oferta otrzymała 100,00 punktów i stanowi najkorzystniejszą ofertę.

Zamawiający podaje punktację przyznaną złożonym ofertom podlegającym ocenie w kryterium oceny określonym w SIWZ:

Lp.

Nazwa i adres

Punktacja przyznana ofertom

Łączna punktacja

1.

WEKTOR Artykuły Biurowe Sp. z o. o.
ul. Golikówka 7
30-723 Kraków

100,00

100,00

2.

Firma Handlowo-Usługowa MOOL BIS Monika Stanaszek, os. Beskidzkie 11/33
34-200 Sucha Beskidzka
sklep ul. Rynek 14

90,49

90,49

3.

AKSA Krzysztof Antos i Wspólnicy
Spółka Jawna
ul. Parkowa 23
34-100 Wadowice

87,96

87,96

 

Burmistrz Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej

mgr Zbigniew Stradomski