Dostawa materiałów biurowych na potrzeby Urzędu Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej

[06.02.2014] Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 

Kalwaria Zebrzydowska: Dostawa materiałów biurowych na potrzeby Urzędu Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej
Numer ogłoszenia: 24313 - 2014; data zamieszczenia: 06.02.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Kalwaria Zebrzydowska, ul. Mickiewicza 7, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska, woj. małopolskie, tel. 033 8766218, faks 033 8766301.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawę materiałów biurowych na potrzeby Urzędu Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej.

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa na potrzeby Urzędu Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej fabrycznie nowych artykułów (materiałów) biurowych według parametrów i w ilościach szacunkowo określonych w załączniku nr 5 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Podane w tabeli pojemność, wielkość opakowania jest konieczna do porównania ofert, materiały mogą być dostarczane w większych lub mniejszych opakowaniach. Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych. Za równoważny Zamawiający uzna produkt o parametrach technicznych, jakościowych, użytkowych i estetycznych nie gorszych niż te, jakie posiada artykuł wskazany przez Zamawiającego. Artykuły biurowe będą dostarczane partiami do budynku Urzędu Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej, ul. Mickiewicza 7, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska, na każde żądanie Zamawiającego, przez Wykonawcę, który jest zobowiązany do pokrycia wszystkich kosztów z tym związanych. Rodzaj i ilość asortymentu w ramach dostarczonej partii poszczególnych towarów wskazuje Zamawiający e-mailem, faksem lub telefonicznie, na 5 dni przed dostawą, a w przypadku zamówień o charakterze pilnym na 2 dni przed terminem dostawy. Przewidywane roczne zapotrzebowanie zostało wykazane w załączniku 5 do specyfikacji. Wskazane ilości są wielkościami szacunkowymi ustalonymi na podstawie zużycia w roku 2013 oraz przewidywanego zapotrzebowania dla okresu trwania umowy i mogą być niższe lub wyższe w poszczególnych asortymentach w zależności od bieżących potrzeb Zamawiającego. Wykonawca zobowiązuje się do elastycznego reagowania na zwiększone lub zmniejszone potrzeby Zamawiającego w stosunku do danego asortymentu (w granicach podpisanej kwoty umowy). Zamawiający wymaga, aby dostarczany asortyment na produkcie lub opakowaniu był opatrzony nazwą - logiem producenta. Dostarczony asortyment towaru, do którego Zamawiający będzie mieć zastrzeżenia zostanie zwrócony Wykonawcy, który jest zobowiązany do wymiany na nowy na swój koszt. Zamawiający zastrzega sobie prawo do ograniczenia zakupu do wysokości posiadanych środków. W przypadku zwiększenia zamówienia w okresie trwania umowy ceny za poszczególne produkty pozostają bez zmian.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30.19.76.44-2, 30.19.76.30-1, 30.19.20.00-1, 30.19.70.00-6, 30.19.95.00-5, 30.19.92.30-1, 22.60.00.00-6, 22.80.00.00-8, 30.19.94.10-7, 30.19.00.00-7, 30.19.76.20-8.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zapytanie o cenę

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 05.02.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • WEKTOR Artykuły Biurowe Sp. z o. o., ul. Golikówka 7, 30-723 Kraków, kraj/woj. małopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 20348,14 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 18791,74
  • Oferta z najniższą ceną: 18791,74 / Oferta z najwyższą ceną: 21364,72
  • Waluta: PLN.

ZAŁĄCZNIK I

Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę

  • 1. Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie zapytanie o cenę na podstawie art. 70 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.

  • 2. Uzasadnienia wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów biurowych dla potrzeb Urzędu Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej. Są to dostawy powszechnie dostępne o ustalonych standardach jakościowych, a wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.). Zgodnie z art. 70 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający może udzielić zamówienia w trybie zapytania o cenę, jeżeli przedmiotem zamówienia są dostawy lub usługi powszechnie dostępne o ustalonych standardach jakościowych, a wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 w/w ustawy.