Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek, kserokopiarek i faksu na potrzeby Urzędu Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej

[11.02.2014] Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Kalwaria Zebrzydowska, 10.02.2014 r.

ZP.271.2.2014

 

INFORMACJA

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) Zamawiający – Gmina Kalwaria Zebrzydowska, ul. Mickiewicza 7, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska, informuje, że zgodnie z art. 91 ust. 1 w/w ustawy, najkorzystniejszą ofertą w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie zapytania o cenę na: „Dostawę materiałów eksploatacyjnych do drukarek, kserokopiarek i faksu na potrzeby Urzędu Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej” jest oferta złożona przez Wykonawcę:

BLACKLINE

ul. Niemcewicza 26

71-520 Szczecin

cena wybranej oferty: 19.749,35 zł brutto

słownie złotych: dziewiętnaście tysięcy siedemset czterdzieści dziewięć 35/100

kryteria oceny – cena 100 %

 

Uzasadnienie wyboru: Wybrana oferta spełnia wymogi określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zgodnie z kryteriami oceny – cena 100% – oferta otrzymała 100,00 punktów i stanowi najkorzystniejszą ofertę.

Zamawiający podaje punktację przyznaną złożonym ofertom podlegającym ocenie w kryterium oceny określonym w SIWZ:

Lp.

Nazwa i adres

Punktacja przyznana ofertom

Łączna punktacja

1.

BLACKLINE
ul. Niemcewicza 26
71-520 Szczecin

100,00

100,00

2.

WEKTOR Artykuły Biurowe Sp. z o. o.
ul. Golikówka 7
30-723 Kraków

53,89

53,89

3.

AGENA Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Wiesław Topór Al. Tysiąclecia 53
32-600 Oświęcim

96,59

96,59

4.

Firma Handlowo-Usługowa MOOL BIS
Monika Stanaszek, os. Beskidzkie 11/33
34-200 Sucha Beskidzka
sklep ul. Rynek 14

73,39

73,39

5.

AKSA Krzysztof Antos i Wspólnicy
Spółka Jawna
ul. Parkowa 23
34-100 Wadowice

77,67

77,67

 

Burmistrz Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej

mgr Zbigniew Stradomski