Zmniejszenie opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na wniosek Burmistrza Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej, 11.02.2014 r. Rada Miejska podjęła uchwałę w sprawie ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Uchwała zacznie obowiązywać od dnia 6 marca 2014 r.

 

Zgodnie z art. 6 m ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, celem zmniejszenia płatności za odbiór odpadów komunalnych. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.

 

Nowe uchwalone stawki:

 • miesięczna stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi 10 zł od jednego mieszkańca zamieszkującego nieruchomość.
 • miesięczna stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi jeżeli odpady są zbierane w sposób selektywny, wynosi 5 zł od jednego mieszkańca zamieszkującego nieruchomość.
 • W przypadku zamieszkiwania na nieruchomości powyżej 4 osób prowadzących wspólne gospodarstwo domowe, ustala się stawkę w wysokości 3 zł od każdego kolejnego  mieszkańca, jeżeli odpady zbierane są w sposób selektywny.
 • W przypadku zamieszkiwania na nieruchomości powyżej 6 osób prowadzących wspólne gospodarstwo domowe, ustala się stawkę w wysokości 1,5 zł od każdego kolejnego  mieszkańca, jeżeli odpady zbierane są w sposób selektywny.

 

W przypadku nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne Gmina ustaliła miesięczną stawkę opłaty za pojemnik o określonej pojemności:

 • pojemnik o pojemności 110 l – 18 zł,
 • pojemnik o pojemności 120 l – 20 zł,
 • pojemnik o pojemności 240 l – 40 zł,
 • pojemnik o pojemności 1100 l  - 180 zł,
 • pojemnik o pojemności powyżej 1100 l – 0,16 zł za każdy litr pojemnika.

 

W przypadku nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, na których odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny ustala się niższą miesięczną stawkę za zestaw pojemników do segregacji:

 • pojemniki o pojemności 110 l – 9 zł,
 • pojemniki o pojemności 120 l – 10 zł,
 • pojemniki o pojemności 240 l – 20 zł,
 • pojemniki o pojemności 1100 l  - 90 zł,
 • pojemniki o pojemności powyżej 1100 l – 0,08 zł za każdy litr pojemnika.

 

Deklaracje można odbierać w tut. Urzędzie, u sołtysów oraz drogą elektroniczną ze strony internetowej Urzędu Miasta:  www.kalwaria-zebrzydowska.pl

Na stronie internetowej Urzędu Miasta będą zamieszczane wszelkie informacje dotyczące zmiany stawek.

Bieżące informacje będą udzielane w Referacie Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta (pokój nr 14, II piętro) oraz pod nr telefonu: 33 8766 004, 690 260 155, w godzinach pracy Urzędu.

 

Burmistrz Miasta
Kalwarii Zebrzydowskiej
Zbigniew Stradomski

 

PLIKI DO POBRANIA

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Objaśnienia dotyczące wypełniania deklaracji

Segregacja odpadów komunalnych w Gminie Kalwaria Zebrzydowska - ulotka