Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek, kserokopiarek i faksu na potrzeby Urzędu Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej

[19.02.2014] Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 

Kalwaria Zebrzydowska: Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek, kserokopiarek i faksu na potrzeby Urzędu Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej
Numer ogłoszenia: 33209 - 2014; data zamieszczenia: 19.02.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Kalwaria Zebrzydowska, ul. Mickiewicza 7, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska, woj. małopolskie, tel. 033 8766218, faks 033 8766301.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek, kserokopiarek i faksu na potrzeby Urzędu Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej.

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest systematyczna dostawa tuszy i tonerów oraz innych materiałów eksploatacyjnych do drukarek, kserokopiarek i faksu na potrzeby Urzędu Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej w ilościach wyszczególnionych w kalkulacji cenowej będącej załącznikiem do specyfikacji. Wszystkie oferowane materiały muszą być w 100% fabrycznie nowe, oryginalne, wytworzone lub zalecane przez producenta urządzeń, bez śladów użytkowania i uszkodzenia, pełnowartościowe, nie regenerowane, nie prefabrykowane, nie starsze niż 6 miesięcy, kompatybilne z urządzeniami, w których mają być eksploatowane. Pod pojęciem fabrycznie nowe należy rozumieć materiały eksploatacyjne, które w swoim całym procesie produkcyjnym są wytwarzane z elementów wytworzonych od podstaw, bez użycia w jakikolwiek sposób komponentów uzyskanych z innych produktów wcześniej użytkowanych (w szczególności dotyczy to obudowy), wyprodukowane bez naruszenia praw ich właścicieli. Wymaga się, aby oferowane materiały eksploatacyjne posiadały gwarancję na co najmniej 12 miesięcy licząc od dnia dostawy. Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych. Przedmiot zamówienia został wskazany poprzez podanie standardu (marki handlowej). Wskazanie marki lub nazwy producenta określa klasę produktu. Oferta musi dotyczyć wyłącznie produktów oryginalnych (tzn. pochodzących od producenta urządzenia, do którego jest przeznaczony) albo równoważnych produktów o parametrach technicznych i właściwościach użytkowych nie gorszych niż określone przez Zamawiającego w kalkulacji cenowej. Za równoważne Zamawiający uzna produkty nieregenerowane w ogóle, niepoddane procesowi ponownego napełniania ani wymiany jakichkolwiek elementów, kompatybilne z urządzeniami, w których będą wykorzystywane i niepowodujące uszkodzeń urządzeń, do których są przeznaczone. Materiały równoważne muszą działać analogicznie jak materiały oryginalne producenta urządzeń i posiadać elementy elektroniczne dające komunikaty przy pracy w sieci. Materiały równoważne winny zostać wyprodukowane zgodnie z normami: ISO 9001 oraz ISO 14001 lub normami równoważnymi. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisane przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego - art. 30 ust. 5 ustawy Pzp. Materiały eksploatacyjne powinny być oryginalnie zapakowane. Opakowanie powinno posiadać znak firmowy producenta oraz etykietę zawierającą numer katalogowy oraz wykaz drukarek, do których materiał jest przeznaczony wraz z terminem ważności. Dostarczone materiały muszą być opakowane w sposób umożliwiający ich identyfikacje (ilość, rodzaj, parametry techniczne), a także dostarczone w sposób umożliwiający kontrolę ilości i rodzaju dostarczonych materiałów. Materiały eksploatacyjne do drukarek i kserokopiarek będą dostarczane partiami do budynku Urzędu Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej, ul. Mickiewicza 7 w terminie ustalonym z Wykonawcą, na każde żądanie Zamawiającego przez Wykonawcę, który jest zobowiązany do pokrycia wszystkich koszów z tym związanych. Rodzaj i ilość asortymentu w ramach dostarczonej partii poszczególnych towarów wskazuje Zamawiający e-mailem, faksem lub telefonicznie na 5 dni przed dostawą, a w przypadku zamówień o charakterze pilnym na 2 dni przed terminem dostawy. Ilości wskazane w wykazie (kalkulacji cenowej) są ilościami szacunkowymi dla okresu trwania umowy i mogą być niższe lub wyższe w poszczególnych asortymentach w zależności od bieżących potrzeb Zamawiającego. Wykonawca zobowiązuje się do elastycznego reagowania na zwiększone lub zmniejszone potrzeby Zamawiającego w stosunku do danego asortymentu (w granicach podpisanej umowy). Zaoferowane ceny za poszczególne produkty w okresie trwania umowy nie ulegną zmianie. Zamawiający zastrzega sobie prawo do ograniczenia zakupu do wysokości posiadanych środków. W przypadku zwiększenia zamówienia w okresie trwania umowy, ceny za poszczególne produkty pozostaną bez zmian. Dostarczony asortyment towaru, do którego Zamawiający będzie mieć zastrzeżenie zostanie zwrócony Wykonawcy, który jest zobowiązany do wymiany na nowy na swój koszt. Użycie zaoferowanych materiałów eksploatacyjnych nie może spowodować utraty gwarancji producenta drukarek, oraz nie może spowodować ograniczeń funkcji i możliwości urządzeń oraz jakości wydruku wyspecyfikowanych w warunkach technicznych producenta urządzeń. W przypadku zaoferowania produktów równoważnych, jeżeli w trakcie realizacji umowy Zamawiający stwierdzi, iż wydajność, jakość lub niezawodność dostarczonych materiałów eksploatacyjnych niekorzystnie odbiega od parametrów produktu oryginalnego (tzn. pochodzącego od producenta urządzenia, do którego jest przeznaczony) tj. np. powoduje zabrudzenia wydruków, wydruki są nieczytelne w części lub w całości arkusza, powoduje zanieczyszczenia urządzeń, występuje niewłaściwe odwzorowywanie kolorów, urządzenie nie rozpoznaje materiału lub jeżeli nie sygnalizuje we właściwy sposób stanu zużycia, Wykonawca zobowiązuje się do gwarancyjnej wymiany produktu na nowy, wolny od wad, spełniający wymagania Zamawiającego w terminie 48 godzin (w dni robocze) od momentu zgłoszenia mailem lub faksem przez Zamawiającego o wadliwym produkcie. Wymiana nastąpi w siedzibie Zamawiającego na koszt i ryzyko Wykonawcy w razie stwierdzenia wad produktu. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30.12.51.10-5, 30.19.21.13-6, 30.12.40.00-4, 22.60.00.00-6.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zapytanie o cenę

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 18.02.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 6.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • BLACKLINE, ul. Niemcewicza 26, Szczecin, kraj/woj. Polska.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 33440,22 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 19749,35
  • Oferta z najniższą ceną: 18553,32 / Oferta z najwyższą ceną: 36646,73
  • Waluta: PLN.

ZAŁĄCZNIK I

Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę

  • 1. Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie zapytanie o cenę na podstawie art. 70 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.

  • 2. Uzasadnienia wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek, kserokopiarek i faksu na potrzeby Urzędu Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej. Są to dostawy powszechnie dostępne o ustalonych standardach jakościowych, a wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.). Zgodnie z art. 70 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający może udzielić zamówienia w trybie zapytania o cenę, jeżeli przedmiotem zamówienia są dostawy lub usługi powszechnie dostępne o ustalonych standardach jakościowych, a wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 w/w ustawy