Dokończenie rozbudowy i przebudowy budynku zaplecza przy boisku sportowym w Leńczach

[2014.02.21] Ogłoszenie o zamówieniu

Kalwaria Zebrzydowska: Dokończenie rozbudowy i przebudowy budynku zaplecza przy boisku sportowym w Leńczach
Numer ogłoszenia: 35145 - 2014; data zamieszczenia: 21.02.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Kalwaria Zebrzydowska , ul. Mickiewicza 7, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska, woj. małopolskie, tel. 033 8766218, faks 033 8766301.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dokończenie rozbudowy i przebudowy budynku zaplecza przy boisku sportowym w Leńczach.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na dokończeniu rozbudowy i przebudowy budynku zaplecza przy boisku sportowym, budowie zbiornika na nieczystości płynne z instalacją oraz przyłącza wodociągowego w Leńczach. Na przedmiot zamówienia składa się następujący zakres: - wykonanie robót wykończeniowych budynku wraz z instalacjami; - montaż stolarki okiennej i drzwiowej; - docieplenie ścian zewnętrznych i wykonanie elewacji; - wykonanie pochylni dla niepełnosprawnych; - wykonanie zbiornika na nieczystości płynne z instalacją; - stałe wyposażenie budynku, na działce nr 2042/16 w miejscowości Leńcze. Wykonawca wykona przedmiot umowy z materiałów własnych. Szczegółowo roboty składające się na przedmiot zamówienia określone zostały w przedmiarze robót, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót i w projekcie budowlanym załączonych do SIWZ. W przypadku, gdy Zamawiający posługuje się w niniejszej SIWZ oraz w załącznikach do niej wskazaniem znaków towarowych, patentów lub pochodzenia w odniesieniu do opisu przedmiotu zamówienia, wskazaniu temu towarzyszą wyrazy lub równoważny. Zamawiający wymaga, aby Wykonawcy kierowali się tymi danymi jako wskaźnikami, co do minimalnych wymagań parametrów technicznych i jakościowych. Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.42.11.46-9, 45.41.00.00-4, 45.42.11.30-4, 45.43.20.00-4, 45.44.21.00-8, 45.44.30.00-4, 45.33.23.00-6, 45.33.22.00-5, 45.33.11.00-7, 45.31.12.00-2.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 01.09.2014.

(...)

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 31.03.2014 godzina 10:30, miejsce: Urząd Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej, ul. Mickiewicza 7, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska, Biuro Obsługi Mieszkańców, parter.

(...)

PLIKI DO POBRANIA

Ogłoszenie o zamówieniu (pełne brzmienie)
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Załączniki do SIWZ
Przedmiary robót
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót
Projekt budowlany