Remont mostu na rzece Cedron w ciągu drogi gminnej nr K470083 koło kościoła w miejscowości Zebrzydowice, gmina Kalwaria Zebrzydowska, powiat wadowicki, województwo małopolskie

[28.02.2014] Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Kalwaria Zebrzydowska, 28.02.2014 r.

ZP.271.3.2014

 

INFORMACJA

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) Zamawiający – Gmina Kalwaria Zebrzydowska, ul. Mickiewicza 7, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska, informuje, że zgodnie z art. 91 ust. 1 w/w ustawy, najkorzystniejszą ofertą w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego w Biuletynie zamówień publicznych nr 17785 - 2014 w dniu 28.01.2014 r. na: „Remont mostu na rzece Cedron w ciągu drogi gminnej nr K470083 koło kościoła w miejscowości Zebrzydowice, gmina Kalwaria Zebrzydowska, powiat wadowicki, województwo małopolskie” jest oferta złożona przez Wykonawcę:

 

Przedsiębiorstwo Budowlano-Drogowo-Mostowe

DROG-BUD” Franciszek Fryc

ul. Zamkowa 3

34-116 Spytkowice

 

cena wybranej oferty: 144 514,79 zł brutto

słownie złotych: sto czterdzieści cztery tysiące pięćset czternaście 79/100

 

kryteria oceny – cena 100 %

Uzasadnienie wyboru: wybrana oferta spełnia wymogi określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zgodnie z kryteriami oceny – cena 100% – oferta otrzymała 100,00 punktów i stanowi najkorzystniejszą ofertę.

 

Zamawiający podaje punktację przyznaną złożonym ofertom podlegającym ocenie w kryterium oceny określonym w SIWZ:

Lp.

Nazwa i adres

Punktacja przyznana ofertom

Łączna punktacja

1.

EURO-BUD Sp. z o. o.
Przedsiębiorstwo Robót Budowlano-Montażowych
ul. Górnicza 5 b
39-402 Tarnobrzeg

90,24

90,24

2.

Firma Inżynieryjno-Budowlana F. I. B. TALAGA
ul. Słowackiego 90 A
32-400 Myślenice

66,55

66,55

3.

Budownictwo Mosty Drogi BMD Sp. z o. o.
ul. Kilińskiego 70
33-300 Nowy Sącz

54,47

54,47

4.

PASADYN Zakład Usługowo-Handlowy
Marcin Pasadyn
33-114 Rzuchowa 247

69,13

69,13

5.

Zakład Budowlany MOST-BUD
Eugeniusz Klimczak
ul. Złoty Potok 46
43-300 Bielsko-Biała

83,35

83,35

6.

Przedsiębiorstwo-Produkcyjno-Handlowo-Usługowe BUDROMOST-INWEST Filip Kasiński Zarzecze ul. Starowiejska 20
34-326 Łodygowice

66,90

66,90

7.

Usługi Drogowo-Budowlane Zygmunt Jurczak
ul. Dożynkowa 20
33-300 Nowy Sącz

84,34

84,34

8.

REMOST s. c. BUDOWA I REMONTY MOSTÓW PROJEKTY, EKSPERTYZY Marek Drygała,
Jan Drygała, Adam Drygała
32-070 Czernichów 511

73,66

73,66

9.

BM6 Sp. z o. o.
ul. Biskupińska 2
30-732 Kraków

61,87

61,87

10.

Przedsiębiorstwo Budowlano-Drogowo-Mostowe DROG-BUD Franciszek Fryc
ul. Zamkowa 3
34-116 Spytkowice

100,00

100,00

11.

Budownictwo Ogólne i Inżynieria Lądowa
Jozefa Matuszyk
Zachełmna 132
34-211 Budzów

72,43

72,43

12.

Firma Budowlana Q-BUD Janusz Kułach
ul. Mieszka I 4A
32-500 Chrzanów

48,31

48,31

 

Burmistrz Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej

mgr Zbigniew Stradomski