Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek oraz paczek pocztowych oraz ich ewentualnych zwrotów – na potrzeby Urzędu Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej

[03.03.2014] Pytania, odpowiedzi i inne informacje

 

znak postępowania: ZP.271.5.2014

Pytania, odpowiedzi i inne informacje dotyczące przetargu nieograniczonego ogłoszonego w Biuletynie zamówień publicznych pod nr 37311 – 2014 w dniu 25.02.2014 r. na: „Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek oraz paczek pocztowych oraz ich ewentualnych zwrotów – na potrzeby Urzędu Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej”

Pytanie 1

Czy Zamawiający w ramach wykonywanych czynności związanych z przygotowaniem przesyłek do nadania, może dodatkowo nanosić na opakowaniu przesyłek oznaczenia literowe w postaci nadruku bądź pieczęci (pojedyncza litera o wysokości minimum 5 mm) i dodatkowo wydzielać przesyłki na obszar województwa małopolskiego i poza małopolskiego ?

Odpowiedź na pytanie nr 1

Tak, Zamawiający może dodatkowo nanosić na opakowaniu przesyłek oznaczenia literowe w postaci nadruku bądź pieczęci (pojedyncza litera o wysokości minimum 5 mm) i dodatkowo wydzielać przesyłki na obszar województwa małopolskiego i poza małopolskiego.

Pytanie 2

Czy Zamawiający może określić ilość przesyłek krajowych nierejestrowanych i rejestrowanych w następujących przedziałach: do50g, od 50 do 100g, i od 100 do 350g bez określenia gabarytów?

Odpowiedź na pytanie 2

Tak, Zamawiający określa ilość przesyłek krajowych nierejestrowanych i rejestrowanych w następujących przedziałach: do 50g, od 50 do 100g  i od 100 do 350g – zgodnie z uszczegółowionym formularzem cenowym (zał. nr 6 do SIWZ). W związku z udzieloną odpowiedzią w dniu 03.03.2014 r. na stronie internetowej Zamawiającego www.kalwaria-zebrzydowska.pl zamieszcza się aktualny formularz cenowy.

PLIK DO POBRANIA: Aktualny na dzień 03.03.2014 formularz cenowy

Pytanie 3

Zamawiający we wzorze umowy w § 3 zapisał, że faktury płatne będą „w terminie 30 dni od ich otrzymania przez Zamawiającego”. Czy Zamawiający dopuszcza możliwość modyfikacji zapisu na: „faktury płatne będą 21 dni od ich otrzymania przez Zamawiającego”?

Odpowiedź na pytanie 3

Zamawiający wykreśla z projektu umowy zapis § 3 ust. 2 i zastępuje go brzmieniem:

„Należność będzie przekazywana sukcesywnie, stosownie do realizowanych usług,  przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy, na podstawie  wystawionych przez Wykonawcę faktur, w terminie 21 dni od ich otrzymania przez Zamawiającego.”.

Pytanie 4

Zamawiający we wzorze umowy w § 3 zapisał: „umowa obowiązuje od dnia 01 kwietnia 2014 r. do dnia 31 marca 2014 r.”. Czy Zamawiający może potwierdzić, że umowa zawarta miałaby zostać na okres do dnia 31 marca 2015?

Odpowiedź na pytanie 4

Zamawiający potwierdza, że realizacja przedmiotu zamówienia nastąpi w okresie od 01 kwietnia 2014 r. do dnia 31 marca 2015 r., w związku z czym wykreśla się z projektu umowy dotychczasowy zapis § 5 ust. 1 i zastępuje się go brzmieniem: „Umowa obowiązuje od dnia 01 kwietnia 2014 r. do dnia 31 marca 2015 r. lub do wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na realizację umowy, o których mowa w  § 3 ust. 1 umowy.”.

Na podstawie art. 38 ust. 4 i 6 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.), Zamawiający modyfikuje treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia poprzez zmianę terminu składania ofert, z terminu:

„do 05.03.2014 r. do godz. 10:45”
na:

„do 06.03.2014 r. do godz. 12:30”.

Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu składania o godz. 13:00.

Zmianie ulega zapis Działu I pkt. 11 ppkt 11.1. SIWZ, z:

„Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego: Urząd Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej,
ul. Mickiewicza 7, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska, Biuro Obsługi Mieszkańców, parter,
w terminie do 05.03.2014 r. do godz. 10:45”

na:

„Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego: Urząd Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej,
ul. Mickiewicza 7, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska, Biuro Obsługi Mieszkańców, parter,
w terminie do 06.03.2014 r. do godz. 12:30”

oraz zapis Działu I pkt. 11 ppkt 11.2. SIWZ, z:

„Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu składania – 05.03.2014 r. o godz. 11:00
w siedzibie zamawiającego, II piętro, pokój nr 15”

na:

„Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu składania – 06.03.2014 r. o godz. 13:00
w siedzibie zamawiającego, II piętro, pokój nr 15”.

Powyższe ustalenia stanowią integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wobec powyższego wszyscy Wykonawcy są zobowiązani uwzględnić je przy opracowywaniu ofert.


Kalwaria Zebrzydowska, 03.03.2014 r.

Burmistrz Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej

mgr Zbigniew Stradomski