Pielęgnacja i utrzymanie zieleni na terenie miasta Kalwaria Zebrzydowska w roku 2014

[06.04.2014] Ogłoszenie o zamówieniu

Kalwaria Zebrzydowska: Pielęgnacja i utrzymanie zieleni na terenie miasta Kalwaria Zebrzydowska w roku 2014
Numer ogłoszenia: 48207 - 2014; data zamieszczenia: 06.03.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Kalwaria Zebrzydowska , ul. Mickiewicza 7, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska, woj. małopolskie, tel. 033 8766218, faks 033 8766301.

  • Adres strony internetowej zamawiającego: www.kalwaria-zebrzydowska.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Pielęgnacja i utrzymanie zieleni na terenie miasta Kalwaria Zebrzydowska w roku 2014.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Pzedmiotem zamówienia są usługi: Pielęgnacja i utrzymanie zieleni na terenie miasta Kalwaria Zebrzydowska w roku 2014, w których zakres wchodzi: 1) Wiosenne wygrabienie liści i zanieczyszczeń pozimowych spod drzew, skupin krzewów i z trawników wraz z ich wywozem. Termin wykonania do 15.04.2014 r. 2) Pielęgnacja drzew, krzewów, żywopłotów. Zabiegi pielęgnacyjne obejmują w szczególności: - cięcie sanitarne i pielęgnacyjne; - usuwanie odrostów; - odchwaszczanie; - nawożenie; - podlewanie; - uzupełnianie bieżące skwerów z krzewami korą w miejscach uzgodnionych z Zamawiającym; - usuwanie i uzupełnienie uschniętych krzewów i drzew, których wiek nie przekracza 10 lat; - niezwłoczne uporządkowanie terenu po przeprowadzonych pracach. Zamawiający przewiduje do pielęgnacji 70 drzew i około 500 mb żywopłotu. 3) Utrzymanie trawników w ilości szacunkowej 60 arów. - Koszenie trawników na wysokość 5-6 cm, w tym: usuwanie odpadów i nieczystości widocznych po wykoszeniu, usunięcie skoszonej trawy z chodników i jezdni-prace porządkowe należy wykonywać niezwłocznie, tj. w tym samym dniu po skoszeniu trawnika oraz należy zabezpieczyć młode drzewka przed uszkodzeniami podczas koszenia.; - Wygrabianie trawników: usuwanie skoszonej trawy i liści z trawników, odchwaszczanie; - Nawożenie trawników 2 - 3 razy w sezonie; - Bieżące uzupełnianie ubytków na trawnikach (...)

II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

  • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
  • Zamawiający przewiduje udzielenie Wykonawcy zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych, stanowiących nie więcej niż 1,5 % wartości zamówienia podstawowego i polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień, zgodnego z przedmiotem zamówienia podstawowego.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 77.21.15.00-7, 77.30.00.00-3, 77.31.00.00-6, 77.34.00.00-5, 77.31.20.00-0, 77.31.41.00-5, 77.31.50.00-1.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.11.2014.

(...)

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 14.03.2014 godzina 10:30, miejsce: Urząd Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej, ul. Mickiewicza 7, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska, Biuro Obsługi Mieszkańców, parter.

(...)

PLIKI DO POBRANIA
Ogłoszenie o zamówieniu (pełne brzmienie)
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Załączniki do SIWZ