Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek oraz paczek pocztowych oraz ich ewentualnych zwrotów – na potrzeby Urzędu Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej

[11.03.2014] Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Kalwaria Zebrzydowska, 11.03.2014 r.

ZP.271.5.2014

 

 

INFORMACJA

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) Zamawiający – Gmina Kalwaria Zebrzydowska, ul. Mickiewicza 7, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska, informuje, że zgodnie z art. 91 ust. 1 w/w ustawy, najkorzystniejszą ofertą w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego w Biuletynie zamówień publicznych nr 37311 – 2014 w dniu 25.02.2014 r. na: „Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek oraz paczek pocztowych oraz ich ewentualnych zwrotów – na potrzeby Urzędu Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej” jest oferta złożona przez Wykonawcę:

POCZTA POLSKA S.A.

ul. Stawki 2, 00-940 Warszawa

Biuro Klienta Biznesowego

i Instytucjonalnego

Rejon Sprzedaży Kraków

ul. Prokocimska 6, 30-949 Kraków

cena wybranej oferty: 78 864,55 zł brutto

słownie złotych: siedemdziesiąt osiem tysięcy osiemset sześćdziesiąt cztery 55/100

 

kryteria oceny – cena 100 %

Uzasadnienie wyboru: wybrana oferta spełnia wymogi określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zgodnie z kryteriami oceny – cena 100% – oferta otrzymała 100,00 punktów i stanowi najkorzystniejszą ofertę.

 

Burmistrz Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej
mgr Zbigniew Stradomski