Zaprojektowanie i wykonanie placu zabaw realizowanego w ramach programu rządowego Radosna Szkoła, z podziałem na 2 zadania: 1) Zadanie nr 1: Plac zabaw przy Zespole Szkół nr 3 w Przytkowicach. 2) Zadanie nr 2: Plac zabaw przy Punkcie Filialnym w Podolanac

[18.03.2014] Ogłoszenie o zamówieniu

 

Kalwaria Zebrzydowska: Zaprojektowanie i wykonanie placu zabaw realizowanego w ramach programu rządowego Radosna Szkoła, z podziałem na 2 zadania: 1) Zadanie nr 1: Plac zabaw przy Zespole Szkół nr 3 w Przytkowicach. 2) Zadanie nr 2: Plac zabaw przy Punkcie Filialnym w Podolanach Zespołu Szkół nr 6 w Leńczach
Numer ogłoszenia: 56829 - 2014; data zamieszczenia: 18.03.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Kalwaria Zebrzydowska , ul. Mickiewicza 7, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska, woj. małopolskie, tel. 033 8766218, faks 033 8766301.

  • Adres strony internetowej zamawiającego: www.kalwaria-zebrzydowska.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zaprojektowanie i wykonanie placu zabaw realizowanego w ramach programu rządowego Radosna Szkoła, z podziałem na 2 zadania: 1) Zadanie nr 1: Plac zabaw przy Zespole Szkół nr 3 w Przytkowicach. 2) Zadanie nr 2: Plac zabaw przy Punkcie Filialnym w Podolanach Zespołu Szkół nr 6 w Leńczach.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiot zamówienia obejmuje zaprojektowanie i wykonanie placu zabaw realizowanego w ramach programu rządowego Radosna Szkoła: 1) Zadanie nr 1: Plac zabaw przy Zespole Szkół nr 3 w Przytkowicach, 2) Zadanie nr 2: Plac zabaw przy Punkcie Filialnym w Podolanach Zespołu Szkół nr 6 w Leńczach; w oparciu o ustalenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz załączony program funkcjonalno użytkowy (dla zadania nr 1 i nr 2). 2. Na przedmiot zamówienia składa się następujący zakres (dla każdego zadania): a) wykonanie 3-ch koncepcji zagospodarowania małego placu zabaw na podstawie specyfikacji istotnych warunków zamówienia (dalej SIWZ) oraz załączonego Programu funkcjonalno - użytkowego i przedłożenie do zaopiniowania przez Dyrektora Szkoły oraz Zamawiającego, celem wyboru jednej koncepcji. b) wykonanie projektu budowlanego placu zabaw na podstawie wybranej koncepcji, SIWZ i załączonego Programu funkcjonalno - użytkowego dla placu zabaw wraz uzyskaniem niezbędnych uzgodnień, opinii oraz dokonanie zgłoszenia budowy placu zabaw w Starostwie Powiatowym w Wadowicach Wydział Budownictwa i Zagospodarowania Przestrzennego. c) wykonanie placu zabaw opisanego szczegółowo w SIWZ, w załączonym do niej Programie funkcjonalno - użytkowym oraz projekcie budowlanym, zgodnie ze zgłoszeniem złożonym w Starostwie Powiatowym w Wadowicach. d) wykonanie wszelkich innych prac i obowiązków wynikających z postanowień umowy. 3. Wykonawca uznaje, że dokumenty o których mowa w punktach a-c (koncepcja, program funkcjonalno-użytkowy, projekt budowlany, SIWZ), są wystarczające i stanowią podstawę do kompletnego zrealizowania zadania. 4. Wykonawca zobowiązuje się na swój koszt, do sporządzenia oraz dostarczenia po zakończeniu robót dokumentacji powykonawczej i dokumentów wymaganych przez ustawę Prawo budowlane w zakresie związanym z ich zakończeniem. 5. Wykonawca zobowiązany jest posiadać i na każde żądanie Zamawiającego oraz inspektora nadzoru okazać wbudowane i zastosowane materiały: certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, atesty a po wykonaniu umowy, przekazać je Zamawiającemu. 6. Roboty budowlano-montażowe należy prowadzić zgodnie z technologią przyjętą w dokumentacji projektowej, obowiązującymi normami i przepisami BHP. Parametry szkolnego placu zabaw takie jak zgodność z Polskimi Normami oraz zasadami i warunkami bezpieczeństwa, gwarancja, rodzaj i zastosowanie sprzętu rekreacyjnego, powierzchnia i nawierzchnia szkolnego placu zabaw, jej kolor oraz amortyzacja upadku muszą być zgodne z założeniami programu rządowego Radosna szkoła (załącznik nr 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 lipca 2009 r. w sprawie form i zakresu finansowego wspierania organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia (Dz. U. Nr 110, poz. 915). 7. Szczegółowy zakres robót określony został w SIWZ oraz Programie funkcjonalno - użytkowym. 8. W przypadku gdyby Program funkcjonalno - użytkowy nie zawierał wszystkich elementów potrzebnych do zaprojektowania i wykonania placu zabaw zgodnie z założeniami programu rządowego Radosna szkoła (załącznik nr 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 lipca 2009 r. w sprawie form i zakresu finansowego wspierania organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia (Dz. U. Nr 110, poz. 915) ) Wykonawca wykonana je w ramach umowy. 9. Wykonawca może złożyć ofertę na dowolną ilość zadań. Zamawiający będzie rozpatrywał każdą z części oddzielnie.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.22.00.00-6, 45.10.00.00-8, 45.11.12.00-0, 45.23.32.00-1, 45.11.27.23-9, 37.53.52.00-9, 45.11.27.10-5.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 2.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 16.08.2014.

(...)

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 02.04.2014 godzina 10:30, miejsce: Urząd Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej, ul. Mickiewicza 7, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska, Biuro Obsługi Mieszkańców, parter.

(...)

PLIKI DO POBRANIA
Ogłoszenie o zamówieniu (pełne brzmienie)
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Załączniki do SIWZ