Pielęgnacja i utrzymanie zieleni na terenie miasta Kalwaria Zebrzydowska w roku 2014

[24.03.2014] Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Kalwaria Zebrzydowska, 24.03.2014 r.

ZP.271.7.2014

 

INFORMACJA

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) Zamawiający – Gmina Kalwaria Zebrzydowska, ul. Mickiewicza 7, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska, informuje, że zgodnie z art. 91 ust. 1 w/w ustawy, najkorzystniejszą ofertą w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego w Biuletynie zamówień publicznych nr 48207 – 2014 w dniu 06.03.2014 r. na zamówienie pn.: „Pielęgnacja i utrzymanie zieleni na terenie miasta Kalwaria Zebrzydowska w roku 2014” jest oferta złożona przez Wykonawcę:

HOME & GREEN Jarosław Szetela

ul. Dworkowa 8/1

43-300 Bielsko-Biała

cena wybranej oferty: 64 443,60 zł brutto

słownie złotych: sześćdziesiąt cztery tysiące czterysta czterdzieści trzy 60/100

kryteria oceny – cena 100 %

Uzasadnienie wyboru: wybrana oferta spełnia wymogi określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zgodnie z kryteriami oceny – cena 100% – oferta otrzymała 100,00 punktów i stanowi najkorzystniejszą ofertę.

Zamawiający podaje punktację przyznaną złożonym ofertom podlegającym ocenie w kryterium oceny określonym w SIWZ:

Lp.

Nazwa i adres

Punktacja przyznana ofertom

Łączna punktacja

1.

F.H.U. AUTO SERWIS SKUP ZŁOMU
Chowaniec Wioletta
ul. Polna 4
34-100 Wadowice

99,45

99,45

2.

Firma Handlowo-Usługowa ADROL
Dorota Musiał
Wołowice 468
32-070 Czernichów

96,18

96,18

3.

Zakład Usług Wielobranżowych DOMINO Zofia Wójcik
Łączany 269
34-115 Ryczów

99,45

99,45

4.

HOME & GREEN Jarosław Szetela
ul. Dworkowa 8/1
43-300 Bielsko-Biała

100,00

100,00

 

Burmistrz Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej
Zbigniew Stradomski