Budowa dziewięciu placów OUTDOOR FITNESS w miejscowościach: Leńcze przy boisku sportowym, Stanisław Dolny, Barwałd Górny, Leńcze przy Agronomówce, Podolany, Zebrzydowice, Brody, Przytkowice, Barwałd Średni oraz placu rekreacyjnego przy ul. Jagiellońskiej

[02.04.2014] Ogłoszenie o zamówieniu

 

 

Kalwaria Zebrzydowska: Budowa dziewięciu placów OUTDOOR FITNESS w miejscowościach: Leńcze przy boisku sportowym, Stanisław Dolny, Barwałd Górny, Leńcze przy Agronomówce, Podolany, Zebrzydowice, Brody, Przytkowice, Barwałd Średni oraz placu rekreacyjnego przy ul. Jagiellońskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej, z podziałem na 10 zadań
Numer ogłoszenia: 71267 - 2014; data zamieszczenia: 02.04.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Kalwaria Zebrzydowska , ul. Mickiewicza 7, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska, woj. małopolskie, tel. 033 8766218, faks 033 8766301.

  • Adres strony internetowej zamawiającego: www.kalwaria-zebrzydowska.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa dziewięciu placów OUTDOOR FITNESS w miejscowościach: Leńcze przy boisku sportowym, Stanisław Dolny, Barwałd Górny, Leńcze przy Agronomówce, Podolany, Zebrzydowice, Brody, Przytkowice, Barwałd Średni oraz placu rekreacyjnego przy ul. Jagiellońskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej, z podziałem na 10 zadań.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane: budowa dziewięciu placów OUTDOOR FITNESS w miejscowościach: Leńcze przy boisku sportowym, Stanisław Dolny, Barwałd Górny, Leńcze przy Agronomówce, Podolany, Zebrzydowice, Brody, Przytkowice, Barwałd Średni oraz placu rekreacyjnego przy ul. Jagiellońskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej, z podziałem na 10 zadań: Zadanie nr 1: Wykonanie terenu utwardzonego pod plac OUTDOOR FITNESS wraz z urządzeniami w miejscowości Leńcze (przy boisku sportowym). Zadanie nr 2: Wykonanie terenu utwardzonego pod plac OUTDOOR FITNESS wraz z urządzeniami w miejscowości Stanisław Dolny. Zadanie nr 3: Budowa terenu utwardzonego pod plac OUTDOOR FITNESS wraz z urządzeniami w miejscowości Barwałd Górny. Zadanie nr 4: Budowa terenu utwardzonego pod plac OUTDOOR FITNESS wraz z urządzeniami w miejscowości Leńcze (przy Agronomówce). Zadanie nr 5: Budowa terenu utwardzonego pod plac OUTDOOR FITNESS wraz z urządzeniami w miejscowości Podolany. Zadanie nr 6: Budowa terenu utwardzonego pod plac OUTDOOR FITNESS wraz urządzeniami w miejscowości Zebrzydowice. Zadanie nr 7: Wykonanie terenu utwardzonego pod plac OUTDOOR FITNESS wraz z urządzeniami w miejscowości Brody. Zadanie nr 8: Wykonanie terenu utwardzonego pod plac OUTDOOR FITNESS wraz z urządzeniami w miejscowości Przytkowice. Zadanie nr 9: Wykonanie terenu utwardzonego pod plac OUTDOOR FITNESS wraz z urządzeniami w miejscowości Barwałd Średni. Zadanie nr 10: Budowa placu rekreacyjnego przy ulicy Jagiellońskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej. Szczegółowo roboty budowlane określone zostały w Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, dokumentacji projektowej i przedmiarach robót załączonych do SIWZ. W przypadku, gdy Zamawiający posługuje się w niniejszej SIWZ oraz w załącznikach do niej wskazaniem znaków towarowych, patentów lub pochodzenia w odniesieniu do opisu przedmiotu zamówienia, wskazaniu temu towarzyszą wyrazy lub równoważny. Zamawiający wymaga, aby Wykonawcy kierowali się tymi danymi jako wskaźnikami, co do minimalnych wymagań parametrów technicznych i jakościowych. Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Wykonawca może złożyć ofertę na dowolną ilość zadań. Zamawiający będzie rozpatrywał każdą z części oddzielnie.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.11.27.20-8, 43.32.50.00-7.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 10.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.07.2014.

(...)

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 16.04.2014 godzina 12:30, miejsce: Urząd Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej, ul. Mickiewicza 7, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska, Biuro Obsługi Mieszkańców, parter.

(...)

PLIKI DO POBRANIA
Ogłoszenie o zamówieniu (pełne brzmienie)
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Załączniki nr 1-8 do SIWZ
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót
Przedmiary robót i dokumentacja projektowa