Zaprojektowanie i wykonanie placu zabaw realizowanego w ramach programu rządowego Radosna Szkoła, z podziałem na 2 zadania: 1) Zadanie nr 1: Plac zabaw przy Zespole Szkół nr 3 w Przytkowicach. 2) Zadanie nr 2: Plac zabaw przy Punkcie Filialnym w Podolanac

[11.04.2014] Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Kalwaria Zebrzydowska, 11.04.2014 r.

ZP.271.8.2014

 

INFORMACJA

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) Zamawiający – Gmina Kalwaria Zebrzydowska, ul. Mickiewicza 7, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska informuje, że zgodnie z art. 91 ust. 1 w/w ustawy, Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszych ofert częściowych dla poszczególnych zadań, w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego w Biuletynie zamówień publicznych nr 56829 - 2014 w dniu 18.03.2014 r. na zamówienie pn.: Zaprojektowanie i wykonanie placu zabaw realizowanego w ramach programu rządowego Radosna Szkoła, z podziałem na 2 zadania: 1) Zadanie nr 1: Plac zabaw przy Zespole Szkół nr 3 w Przytkowicach. 2) Zadanie nr 2: Plac zabaw przy Punkcie Filialnym w Podolanach Zespołu Szkół nr 6 w Leńczach”.

część nr 1 – zadanie nr 1:

Zaprojektowanie i wykonanie placu zabaw realizowanego w ramach programu rządowego Radosna Szkoła przy Zespole Szkół nr 3 w Przytkowicach.

Najkorzystniejsza oferta złożona przez:

 

Firma Usługowa

Jerzy Wincukiewicz

ul. Warszawska 31c/29

25-518 Kielce

 

cena wybranej oferty: 99 640,33 zł brutto

słownie złotych: dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset czterdzieści 33/100

kryteria oceny – cena 100 %

Uzasadnienie wyboru: Wybrana oferta spełnia wymogi określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zgodnie z kryteriami oceny – cena 100% – oferta otrzymała 100,00 punktów i stanowi najkorzystniejszą ofertę.

 

Zamawiający podaje punktację przyznaną złożonym ofertom częściowym na zadanie nr 1 w kryterium oceny określonym w SIWZ:

Lp.

Nazwa i adres

Punktacja przyznana ofertom

Łączna punktacja

1.

Firma Usługowa
Jerzy Wincukiewicz
ul. Warszawska 31c/29
25-518 Kielce

100,00

100,00

2.

„Prometeusz”
Cezary Wojciech Krakowski
ul. Topolowa 23
95-200 Pabianice

82,20

82,20

3.

NOVUM Wyposażenie Placów Zabaw
Sławomir Chmieliński
Grom 36
12-130 Pasym

83,41

83,41

4.

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe DREWNOGRÓD Robert Lis
Podzamcze ul. Źródlana 14
26-065 Piekoszów

83,11

83,11

 

część nr 2 – zadanie nr 2:

Zaprojektowanie i wykonanie placu zabaw realizowanego w ramach programu Radosna Szkoła przy Punkcie Filialnym w Podolanach Zespołu Szkół nr 6 w Leńczach.

Najkorzystniejsza oferta złożona przez:

 

Firma Usługowa

Jerzy Wincukiewicz

ul. Warszawska 31c/29

25-518 Kielce

 

cena wybranej oferty: 111 244,52 zł brutto

słownie złotych: sto jedenaście tysięcy dwieście czterdzieści cztery 52/100

kryteria oceny – cena 100 %

Uzasadnienie wyboru: Wybrana oferta spełnia wymogi określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zgodnie z kryteriami oceny – cena 100% – oferta otrzymała 100,00 punktów i stanowi najkorzystniejszą ofertę.

 

Zamawiający podaje punktację przyznaną złożonym ofertom częściowym na zadanie nr 2 w kryterium oceny określonym w SIWZ:

Lp.

Nazwa i adres

Punktacja przyznana ofertom

Łączna punktacja

1.

Firma Usługowa
Jerzy Wincukiewicz
ul. Warszawska 31c/29
25-518 Kielce

100,00

100,00

2.

NOVUM Wyposażenie Placów Zabaw
Sławomir Chmieliński
Grom 36
12-130 Pasym

92,79

92,79

 

3.

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe DREWNOGRÓD Robert Lis
Podzamcze ul. Źródlana 14
26-065 Piekoszów

90,46

90,46

 

Burmistrz Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej
Zbigniew Stradomski