Budowa dziewięciu placów OUTDOOR FITNESS w miejscowościach: Leńcze przy boisku sportowym, Stanisław Dolny, Barwałd Górny, Leńcze przy Agronomówce, Podolany, Zebrzydowice, Brody, Przytkowice, Barwałd Średni oraz placu rekreacyjnego przy ul. Jagiellońskiej

[15.04.2014] Pytania, odpowiedzi i inne informacje

 

 

znak postępowania: ZP.271.10.2014

Pytania, odpowiedzi i inne informacje dotyczące przetargu nieograniczonego ogłoszonego w Biuletynie zamówień publicznych pod nr 71267 – 2014 w dniu 02.04.2014 r. na: „Budowę dziewięciu placów OUTDOOR FITNESS w miejscowościach: Leńcze przy boisku sportowym, Stanisław Dolny, Barwałd Górny, Leńcze przy Agronomówce, Podolany, Zebrzydowice, Brody, Przytkowice, Barwałd Średni oraz placu rekreacyjnego przy ul. Jagiellońskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej, z podziałem na 10 zadań”

 

Pytanie1:

Czy konstrukcje nośne urządzeń zabawowych przewidzianych na wyposażenie placu rekreacyjnego przy ul. Jagiellońskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej mają być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową i opisem technicznym tj. z materiałów drewnianych?

Odpowiedź na pytanie 1:

Tak, konstrukcje nośne urządzeń zabawowych przewidzianych na wyposażenie placu rekreacyjnego przy ul. Jagiellońskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej mają być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową i opisem technicznym tj. z materiałów drewnianych. Odpowiedź na pytanie 1 zamieszczone na stronie internetowej zamawiającego w dniu 09.04.2014 r. oraz modyfikacja specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót dotyczyła konstrukcji urządzeń OUTDOOR FITNESS tj. modyfikacji zapisu dotyczącego konstrukcji nośnej urządzeń ze stali nierdzewnej chromowanej. W zakresie urządzeń zabawowych, przewidzianych na plac rekreacyjny przy ulicy Jagiellońskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej, obowiązujące są zapisy i wymagania zawarte w dokumentacji projektowej Opis techniczny, pkt. 13 „Parametry techniczne urządzeń wchodzących w skład zagospodarowania placu zabaw”. Na dostarczone urządzenia Wykonawca udzieli pięcioletniej gwarancji.

Na podstawie art. 38 ust. 4 i 6 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.), Zamawiający modyfikuje treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia poprzez zmianę terminu składania ofert, z terminu:

„do 16.04.2014 r. do godz. 12:30”
na:

„do 22.04.2014 r. do godz. 9:30”.

Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu składania o godz. 10:00.

Zmianie ulega zapis Działu I pkt. 11 ppkt 11.1. SIWZ, z:

„Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego: Urząd Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej,
ul. Mickiewicza 7, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska, Biuro Obsługi Mieszkańców, parter,
w terminie do 16.04.2014 r. do godz. 12:30”

na:

„Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego: Urząd Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej,
ul. Mickiewicza 7, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska, Biuro Obsługi Mieszkańców, parter,
w terminie do 22.04.2014 r. do godz. 9:30”

oraz zapis Działu I pkt. 11 ppkt 11.2. SIWZ, z:

„Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu składania – 16.04.2014 r. o godz. 13:00
w siedzibie zamawiającego, II piętro, pokój nr 15”

na:

„Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu składania – 22.04.2014 r. o godz. 10:00
w siedzibie zamawiającego, II piętro, pokój nr 15”.

Powyższe ustalenia stanowią integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wobec powyższego wszyscy Wykonawcy są zobowiązani uwzględnić je przy opracowywaniu ofert.

Kalwaria Zebrzydowska, 15.04.2014 r.