Zaprojektowanie i wykonanie placu zabaw realizowanego w ramach programu rządowego Radosna Szkoła, z podziałem na 2 zadania: 1) Zadanie nr 1: Plac zabaw przy Zespole Szkół nr 3 w Przytkowicach. 2) Zadanie nr 2: Plac zabaw przy Punkcie Filialnym w Podolanac

[22.04.2014] Ponowny wybór najkorzystniejszej oferty

 

Kalwaria Zebrzydowska, 22.04.2014 r.

ZP.271.8.2014

 

PONOWNY WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Na podstawie art. 92 ust. 1, w związku z art. 94 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.), Zamawiający – Gmina Kalwaria Zebrzydowska, ul. Mickiewicza 7, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska, informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego ogłoszonym w Biuletynie Zamówień Publicznych nr 56829 - 2014 w dniu 18.03.2014 r. na zamówienie pn.:

Zaprojektowanie i wykonanie placu zabaw realizowanego w ramach programu rządowego Radosna Szkoła, z podziałem na 2 zadania:

1) Zadanie nr 1: Plac zabaw przy Zespole Szkół nr 3 w Przytkowicach.

2) Zadanie nr 2: Plac zabaw przy Punkcie Filialnym w Podolanach Zespołu Szkół nr 6 w Leńczach”

dokonano ponownego wyboru oferty najkorzystniejszej.

 

W związku z uchyleniem się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego przez Wykonawcę: Firma Usługowa Jerzy Wincukiewicz ul. Warszawska 31c/29, 25-518 Kielce, Zamawiający według dyspozycji art. 94 ust. 3 Pzp dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny.

 

część nr 1 – zadanie nr 1:

Zaprojektowanie i wykonanie placu zabaw realizowanego w ramach programu rządowego Radosna Szkoła przy Zespole Szkół nr 3 w Przytkowicach.

Zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, za najkorzystniejszą Zamawiający uznaje ofertę złożoną przez:

NOVUM Wyposażenie Placów Zabaw

Sławomir Chmieliński

Grom 36

12-130 Pasym

cena wybranej oferty: 119 462,75 zł brutto

słownie złotych: sto dziewiętnaście tysięcy czterysta sześćdziesiąt dwa 75/100

kryteria oceny – cena 100 %

Wybrana oferta spełnia wymagania określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

 

część nr 2 – zadanie nr 2:

Zaprojektowanie i wykonanie placu zabaw realizowanego w ramach programu Radosna Szkoła przy Punkcie Filialnym w Podolanach Zespołu Szkół nr 6 w Leńczach.

Zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, za najkorzystniejszą Zamawiający uznaje ofertę złożoną przez:

NOVUM Wyposażenie Placów Zabaw

Sławomir Chmieliński

Grom 36

12-130 Pasym

cena wybranej oferty: 119 893,38 zł brutto

słownie złotych: sto dziewiętnaście tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt trzy 38/100

kryteria oceny – cena 100 %

Wybrana oferta spełnia wymagania określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.