Prace interwencyjne

Odpowiedź na pismo w sprawie organizacji prac społecznie użytecznych.