Budowa dziewięciu placów OUTDOOR FITNESS w miejscowościach: Leńcze przy boisku sportowym, Stanisław Dolny, Barwałd Górny, Leńcze przy Agronomówce, Podolany, Zebrzydowice, Brody, Przytkowice, Barwałd Średni oraz placu rekreacyjnego przy ul. Jagiellońskiej

[30.04.2014] Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

 

 

Kalwaria Zebrzydowska, 30.04.2014 r.

ZP.271.10.2014

 

 

ZAWIADOMIENIE

O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

„Budowa dziewięciu placów OUTDOOR FITNESS w miejscowościach: Leńcze przy boisku sportowym, Stanisław Dolny, Barwałd Górny, Leńcze przy Agronomówce, Podolany, Zebrzydowice, Brody, Przytkowice, Barwałd Średni oraz placu rekreacyjnego przy ul. Jagiellońskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej, z podziałem na 10 zadań”

w części nr 10 tj. zadania nr 10 pn.: Budowa placu rekreacyjnego przy ulicy Jagiellońskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej

Działając na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 poz. 907 z późn. zm.) Burmistrz Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej

postanawia unieważnić postępowanie

o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 71267 – 2014 w dniu 02.04.2014 r., zmienionego ogłoszeniem o zmianie ogłoszenia nr 82639 – 2014 w dniu 15.04.2014 r. na: „Budowę dziewięciu placów OUTDOOR FITNESS w miejscowościach: Leńcze przy boisku sportowym, Stanisław Dolny, Barwałd Górny, Leńcze przy Agronomówce, Podolany, Zebrzydowice, Brody, Przytkowice, Barwałd Średni oraz placu rekreacyjnego przy ul. Jagiellońskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej, z podziałem na 10 zadań” w zakresie zadania nr 10 pn. Budowa placu rekreacyjnego przy ulicy Jagiellońskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej.

Uzasadnienie faktyczne:

W dniu 22.04.2014 r. o godz. 10:00 dokonano otwarcia ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu. Do wyznaczonego terminu składania ofert na zadanie nr 10 wpłynęła jedna oferta z ceną 671 861,71 złotych brutto. Cena ta przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, co w myśl art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych stanowi przesłankę do unieważnienia postępowania.

Uzasadnienie prawne:

Na mocy art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.