Remont cząstkowy nawierzchni dróg i ulic na terenie miasta i gminy Kalwaria Zebrzydowska

[07.05.2014] Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Kalwaria Zebrzydowska, 07.05.2014 r.

ZP.271.11.2014

 

INFORMACJA

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) Zamawiający – Gmina Kalwaria Zebrzydowska, ul. Mickiewicza 7, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska, informuje, że zgodnie z art. 91 ust. 1 w/w ustawy, najkorzystniejszą ofertą w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego w Biuletynie zamówień publicznych nr 83983 – 2014 w dniu 16.04.2014 r. na zamówienie pn.: „Remont cząstkowy nawierzchni dróg i ulic na terenie miasta i gminy Kalwaria Zebrzydowska” jest oferta złożona przez Wykonawcę:

Firma Usługowo-Handlowa

KOMBUD Franciszek Kowalczyk

34-242 Łętownia 378

cena wybranej oferty: 253 097,84 zł brutto

słownie złotych: dwieście pięćdziesiąt trzy tysiące dziewięćdziesiąt siedem złotych 84/100

kryteria oceny – cena 100 %

Uzasadnienie wyboru: wybrana oferta spełnia wymogi określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zgodnie z kryteriami oceny – cena 100% – oferta otrzymała 100,00 punktów i stanowi najkorzystniejszą ofertę.

Na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 4 Pzp, Zamawiający zwiększył kwotę, jaką zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia do ceny najkorzystniejszej oferty.

Zamawiający podaje punktację przyznaną złożonym ofertom podlegającym ocenie w kryterium oceny określonym w SIWZ:

Lp.

Nazwa i adres

Punktacja przyznana ofertom

Łączna punktacja

1.

Firma Usługowo-Handlowa
KOMBUD Franciszek Kowalczyk
34-242 Łętownia 378

100,00

100,00

2.

ENIGMA GROUP Sp. z o. o.
ul. Chodenicka 39
32-700 Bochnia

68,00

68,00

3.

Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjno Handlowe DROGBUD inż. Kazimierz Sobaniak
34-222 Zawoja 1970

79,94

79,94

4.

Zakład Projektowania i Wykonawstwa Robót Drogowych mgr inż. Władysław Janik
ul. Legionów Polskich 36/82
32-300 Olkusz

57,88

57,88

5.

Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych w Wadowicach Spółka Akcyjna
ul. Kochanowskiego 1
34-100 Wadowice

87,85

87,85

 

Burmistrz Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej
Zbigniew Stradomski