Wykonanie robót wykończeniowych i instalacyjnych w nadbudowanej części budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowości Bugaj na działce nr 235/5

[08.05.2014] Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Kalwaria Zebrzydowska, 08.05.2014 r.

ZP.271.9.2014

 

INFORMACJA

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) Zamawiający – Gmina Kalwaria Zebrzydowska, ul. Mickiewicza 7, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska, informuje, że zgodnie z art. 91 ust. 1 w/w ustawy, najkorzystniejszą ofertą w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego w Biuletynie zamówień publicznych nr 67927 – 2014 w dniu 31.03.2014 r. na zamówienie pn.: „Wykonanie robót wykończeniowych i instalacyjnych w nadbudowanej części budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowości Bugaj na działce nr 235/5” jest oferta złożona przez Wykonawcę:

ETNA Piotr Job

Usługi Remontowo-Budowlane

import-export art. przemysłowych

ul. Wyspiańskiego 48 A

32-050 Skawina

cena wybranej oferty: 33 737,92 zł brutto

słownie złotych: trzydzieści trzy tysiące siedemset trzydzieści siedem złotych 92/100

kryteria oceny – cena 100 %

Uzasadnienie wyboru: wybrana oferta spełnia wymogi określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zgodnie z kryteriami oceny – cena 100% – oferta otrzymała 100,00 punktów i stanowi najkorzystniejszą ofertę.

Zamawiający podaje punktację przyznaną złożonym ofertom podlegającym ocenie w kryterium oceny określonym w SIWZ:

Lp.

Nazwa i adres

Punktacja przyznana ofertom

Łączna punktacja

1.

P.U.H. ROSNER
ul. Łęcka 30
32-626 Jawiszowice

68,57

68,57

2.

A.S.R. Sp. z o. o.
os. Centrum A14 lok. 40
31-923 Kraków

62,83

62,83

3.

ETNA Piotr Job
Usługi Remontowo-Budowlane
import-export art. przemysłowych
ul. Wyspiańskiego 48 A
32-050 Skawina

100,00

100,00

4.

Zakład Instalacyjny C.O., Gaz., Wod.-Kan.
Usługi Budowlane Michał Świerkosz
ul. Wolności 201
34-220 Maków Podhalański

80,27

80,27

 

Burmistrz Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej
Zbigniew Stradomski