Opracowanie koncepcji architektoniczno-budowlanej sali gimnastycznej przy Zespole Szkół nr 8 w Stanisławiu Dolnym

[16.05.2014] Ogłoszenie o konkursie

Kalwaria Zebrzydowska: Opracowanie koncepcji architektoniczno-budowlanej sali gimnastycznej przy Zespole Szkół nr 8 w Stanisławiu Dolnym
Numer ogłoszenia: 106243 - 2014; data zamieszczenia: 16.05.2014
OGŁOSZENIE O KONKURSIE

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Kalwaria Zebrzydowska, ul. Mickiewicza 7, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska, woj. małopolskie, tel. 033 8766218, faks 033 8766301.

  • Adres strony internetowej zamawiającego: www.kalwaria-zebrzydowska.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT KONKURSU

II.1) Nazwa nadana konkursowi przez zamawiającego: Opracowanie koncepcji architektoniczno-budowlanej sali gimnastycznej przy Zespole Szkół nr 8 w Stanisławiu Dolnym.

II.2) Określenie przedmiotu konkursu: I. Celem konkursu jest uzyskanie najlepszej pod względem urbanistycznym, funkcjonalnym, estetycznym, architektonicznym i eksploatacyjnym koncepcji architektoniczno-budowlanej architektoniczno-budowlanej sali gimnastycznej przy Zespole Szkół nr 8 w Stanisławiu Dolnym. Wskazanie autora zwycięskiej pracy, bądź zespołu autorskiego, który zostanie zaproszony do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie zamówienia z wolnej ręki na opracowanie projektów budowlanych i uzyskanie pozwolenia na budowę, projektów wykonawczych, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz kosztorysów inwestorskich dla potrzeb budowy sali gimnastycznej. II. Organizator konkursu planuje lokalizację sali gimnastycznej na działkach nr 2146/4, 2146/3, 2145/1, 3787 Stanisław Dolny, zgodnie z załączoną sytuacyjno-wysokościową. Teren przeznaczony pod opracowanie jest zabudowany zgodnie z załączoną do regulaminu konkursu mapą sytuacyjno - wysokościową. III. Wytyczne do opracowania koncepcji: 1. Należy zaprojektować salę gimnastyczną o wymiarach płyty boiska nie mniejszych niż 18 m x 30 m i wysokości minimalnej wymaganej do przeprowadzania gier zespołowych tj. siatkówki i koszykówki z zapleczem sanitarno - technicznym. Budynek sali gimnastycznej winien zawierać pomieszczenie dla nauczyciela w-f, świetlicę oraz bibliotekę ze stanowiskami komputerowymi i zaplecze sanitarne dla dziewcząt i chłopców, magazyn sprzętu oraz inne pomieszczenia techniczne, w tym kotłownia, wynikające z potrzeb technologicznych obiektu. Salę gimnastyczną należy zaprojektować wraz z łącznikiem do istniejącego budynku szkoły, bez podpiwniczenia. Należy uwzględnić możliwość korzystania z sali gimnastycznej również po zajęciach lekcyjnych tj. zaprojektować wejście z pominięciem budynku szkoły. Należy także przewidzieć niezależne wejście do świetlicy i biblioteki z zewnątrz.

(...)

IV.2.2) Termin i miejsce składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie:

  • Data: 26.05.2014, godzina 11:00.
  • Miejsce: Urząd Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej, ul. Mickiewicza 7, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska, Biuro Obsługi Mieszkańców parter.

IV.2.3) Termin i miejsce składania prac konkursowych:

  • Termin: 30.06.2014 r..

Miejsce: Urząd Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej ul. Mickiewicza 7, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska, II piętro pokój nr 22.

(...)

PLIKI DO POBRANIA
Ogłoszenie o konkursie (pełne brzmienie)
Regulamin konkursu
Załączniki 1-9 do regulaminu konkursu
Mapa sytuacyjno-wysokościowa
Mapa ewidencyjna
Wypis i wyrys z obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu objętego zakresem konkursu
Inwentaryzacja budowlana budynku szkoły oraz rysunki elewacji