Budowa dziewięciu placów OUTDOOR FITNESS w miejscowościach: Leńcze przy boisku sportowym, Stanisław Dolny, Barwałd Górny, Leńcze przy Agronomówce, Podolany, Zebrzydowice, Brody, Przytkowice, Barwałd Średni oraz placu rekreacyjnego przy ul. Jagiellońskiej

[22.05.2014] Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Kalwaria Zebrzydowska: Budowa dziewięciu placów OUTDOOR FITNESS w miejscowościach: Leńcze przy boisku sportowym, Stanisław Dolny, Barwałd Górny, Leńcze przy Agronomówce, Podolany, Zebrzydowice, Brody, Przytkowice, Barwałd Średni oraz placu rekreacyjnego przy ul. Jagiellońskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej, z podziałem na 10 zadań
Numer ogłoszenia: 110617 - 2014; data zamieszczenia: 22.05.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 71267 - 2014r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Kalwaria Zebrzydowska, ul. Mickiewicza 7, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska, woj. małopolskie, tel. 033 8766218, faks 033 8766301.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa dziewięciu placów OUTDOOR FITNESS w miejscowościach: Leńcze przy boisku sportowym, Stanisław Dolny, Barwałd Górny, Leńcze przy Agronomówce, Podolany, Zebrzydowice, Brody, Przytkowice, Barwałd Średni oraz placu rekreacyjnego przy ul. Jagiellońskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej, z podziałem na 10 zadań.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane: budowa dziewięciu placów OUTDOOR FITNESS w miejscowościach: Leńcze przy boisku sportowym, Stanisław Dolny, Barwałd Górny, Leńcze przy Agronomówce, Podolany, Zebrzydowice, Brody, Przytkowice, Barwałd Średni oraz placu rekreacyjnego przy ul. Jagiellońskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej, z podziałem na 10 zadań: Zadanie nr 1: Wykonanie terenu utwardzonego pod plac OUTDOOR FITNESS wraz z urządzeniami w miejscowości Leńcze (przy boisku sportowym). Zadanie nr 2: Wykonanie terenu utwardzonego pod plac OUTDOOR FITNESS wraz z urządzeniami w miejscowości Stanisław Dolny. Zadanie nr 3: Budowa terenu utwardzonego pod plac OUTDOOR FITNESS wraz z urządzeniami w miejscowości Barwałd Górny. Zadanie nr 4: Budowa terenu utwardzonego pod plac OUTDOOR FITNESS wraz z urządzeniami w miejscowości Leńcze (przy Agronomówce). Zadanie nr 5: Budowa terenu utwardzonego pod plac OUTDOOR FITNESS wraz z urządzeniami w miejscowości Podolany. Zadanie nr 6: Budowa terenu utwardzonego pod plac OUTDOOR FITNESS wraz urządzeniami w miejscowości Zebrzydowice. Zadanie nr 7: Wykonanie terenu utwardzonego pod plac OUTDOOR FITNESS wraz z urządzeniami w miejscowości Brody. Zadanie nr 8: Wykonanie terenu utwardzonego pod plac OUTDOOR FITNESS wraz z urządzeniami w miejscowości Przytkowice. Zadanie nr 9: Wykonanie terenu utwardzonego pod plac OUTDOOR FITNESS wraz z urządzeniami w miejscowości Barwałd Średni. Zadanie nr 10: Budowa placu rekreacyjnego przy ulicy Jagiellońskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej. Szczegółowo roboty budowlane określone zostały w Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, dokumentacji projektowej i przedmiarach robót załączonych do SIWZ. W przypadku, gdy Zamawiający posługuje się w niniejszej SIWZ oraz w załącznikach do niej wskazaniem znaków towarowych, patentów lub pochodzenia w odniesieniu do opisu przedmiotu zamówienia, wskazaniu temu towarzyszą wyrazy lub równoważny. Zamawiający wymaga, aby Wykonawcy kierowali się tymi danymi jako wskaźnikami, co do minimalnych wymagań parametrów technicznych i jakościowych. Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Wykonawca może złożyć ofertę na dowolną ilość zadań. Zamawiający będzie rozpatrywał każdą z części oddzielnie.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.11.27.20-8, 43.32.50.00-7.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak, projekt/program: Zadania od nr 1 do 8 współfinansowane przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w ramach działania 313 322 323 Odnowa i rozwój wsi. Zadania nr 9 i 10 współfinansowane ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rolnego Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW na lata 2007-2013 z działania Odnowa i rozwój wsi.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Część NR: 1

Nazwa: Wykonanie terenu utwardzonego pod plac OUTDOOR FITNESS wraz z urządzeniami w miejscowości Leńcze (przy boisku sportowym)

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 21.05.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 8.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • FUX System Sp. z o. o., ul. Podmiejska 17 b, Gorzów Wielkopolski, kraj/woj. Polska.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 62359,97 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 51860,00
 • Oferta z najniższą ceną: 51860,00 / Oferta z najwyższą ceną: 82981,95
 • Waluta: PLN.

Część NR: 2

Nazwa: Wykonanie terenu utwardzonego pod plac OUTDOOR FITNESS wraz z urządzeniami w miejscowości Stanisław Dolny

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 21.05.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 8.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • FUX System Sp. z o. o., ul. Podmiejska 17 b, Gorzów Wielkopolski, kraj/woj. Polska.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 63580,16 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 53075,00
 • Oferta z najniższą ceną: 53075,00 / Oferta z najwyższą ceną: 87778,95
 • Waluta: PLN.

Część NR: 3

Nazwa: Budowa terenu utwardzonego pod plac OUTDOOR FITNESS wraz z urządzeniami w miejscowości Barwałd Górny

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 21.05.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 8.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • FUX System Sp. z o. o., ul. Podmiejska 17 b, Gorzów Wielkopolski, kraj/woj. Polska.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 58543,98 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 48560,01
 • Oferta z najniższą ceną: 48560,01 / Oferta z najwyższą ceną: 79291,95
 • Waluta: PLN.

Część NR: 4

Nazwa: Budowa terenu utwardzonego pod plac OUTDOOR FITNESS wraz z urządzeniami w miejscowości Leńcze (przy Agronomówce)

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 21.05.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 8.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • FUX System Sp. z o. o., ul. Podmiejska 17 b, Gorzów Wielkopolski, kraj/woj. Polska.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 62309,59 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 51975,00
 • Oferta z najniższą ceną: 51975,00 / Oferta z najwyższą ceną: 84949,95
 • Waluta: PLN.

Część NR: 5

Nazwa: Budowa terenu utwardzonego pod plac OUTDOOR FITNESS wraz z urządzeniami w miejscowości Podolany

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 21.05.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 8.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • FUX System Sp. z o. o., ul. Podmiejska 17 b, Gorzów Wielkopolski, kraj/woj. Polska.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 58827,36 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 48555,90
 • Oferta z najniższą ceną: 48555,90 / Oferta z najwyższą ceną: 79291,95
 • Waluta: PLN.

Część NR: 6

Nazwa: Budowa terenu utwardzonego pod plac OUTDOOR FITNESS wraz urządzeniami w miejscowości Zebrzydowice

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 21.05.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 8.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 2.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • FUX System Sp. z o. o., ul. Podmiejska 17 b, Gorzów Wielkopolski, kraj/woj. Polska.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 174663,51 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 153948,01
 • Oferta z najniższą ceną: 61930,76 / Oferta z najwyższą ceną: 283225,95
 • Waluta: PLN.

Część NR: 7

Nazwa: Wykonanie terenu utwardzonego pod plac OUTDOOR FITNESS wraz z urządzeniami w miejscowości Brody

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 21.05.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 8.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • FUX System Sp. z o. o., ul. Podmiejska 17 b, Gorzów Wielkopolski, kraj/woj. Polska.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 56459,31 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 46199,00
 • Oferta z najniższą ceną: 46199,00 / Oferta z najwyższą ceną: 73633,95
 • Waluta: PLN.

Część NR: 8

Nazwa: Wykonanie terenu utwardzonego pod plac OUTDOOR FITNESS wraz z urządzeniami w miejscowości Przytkowice

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 21.05.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 8.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • FUX System Sp. z o. o., ul. Podmiejska 17 b, Gorzów Wielkopolski, kraj/woj. Polska.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 58049,15 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 54910,00
 • Oferta z najniższą ceną: 54910,00 / Oferta z najwyższą ceną: 78542,27
 • Waluta: PLN.

Część NR: 9

Nazwa: Wykonanie terenu utwardzonego pod plac OUTDOOR FITNESS wraz z urządzeniami w miejscowości Barwałd Średni

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 21.05.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 8.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe MEVIUS Mateusz Cichowski, Majdan Brzezicki 42, Piaski, kraj/woj. Polska.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 48119,07 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 40997,99
 • Oferta z najniższą ceną: 40997,99 / Oferta z najwyższą ceną: 75680,89
 • Waluta: PLN.