Opracowanie koncepcji architektoniczno-budowlanej sali gimnastycznej przy Zespole Szkół nr 8 w Stanisławiu Dolnym

[26.05.2014] Modyfikacja treści Regulaminu konkursu

 

znak postępowania: ZP.K.271.1.2014

Modyfikacja treści Regulaminu konkursu ogłoszonego w Biuletynie zamówień publicznych pod nr 106243 – 2014 w dniu 16.05.2014 r. na: „Opracowanie koncepcji architektoniczno-budowlanej sali gimnastycznej przy Zespole Szkół nr 8 w Stanisławiu Dolnym”

 

Na podstawie postanowień zawartych w punkcie 18 ppkt. 18.5. Regulaminu konkursu, Zamawiający modyfikuje treść Regulaminu konkursu w następujący sposób:

1. W punkcie 9 ppkt. 9.1. 1) wykreśla się zdanie po tirecie piątym tj.:

Załączyć wycenę sporządzoną w oparciu o aktualne Środowiskowe Zasady Wyceny Prac Projektowych z uwzględnieniem kosztów wynikających z obowiązków projektanta, określonych w istotnych postanowieniach umowy i regulaminie konkursu.”, które zastępuje się zdaniem o brzmieniu:

„Koszty opracowania projektu budowlano-wykonawczego należy określić według kalkulacji indywidualnej.”.

2. Zamawiający informuje, że Zarządzeniem Burmistrza Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 26 maja 2014 r. skład Sądu Konkursowego, powołanego do przeprowadzenia konkursu, a podany w punkcie 12 regulaminu konkursu, został zmieniony. W miejsce członka Sądu konkursowego Anny Chorąży została wpisana Barbara Janewska.

 

Kalwaria Zebrzydowska, 26.05.2014 r.

Burmistrz Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej
mgr Zbigniew Stradomski