Dokończenie rozbudowy i przebudowy budynku zaplecza przy boisku sportowym w Leńczach

[27.05.2014] Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Kalwaria Zebrzydowska, 27.05.2014 r.

ZP.271.4.2014

 

 

ZAWIADOMIENIE

O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

na wykonanie zadania pn.

„Dokończenie rozbudowy i przebudowy budynku zaplecza
przy boisku sportowym w Leńczach”

Działając na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 poz. 907 z późn. zm.) Burmistrz Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej

postanawia unieważnić postępowanie

o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych nr 35145 – 2014 w dniu 21.02.2014 r., na wykonanie zadania pn. „Dokończenie rozbudowy i przebudowy budynku zaplecza
przy boisku sportowym w Leńczach”.

 

Uzasadnienie faktyczne:

W dniu 31.03.2014 r. o godz. 11:00 dokonano otwarcia ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu. Do wyznaczonego terminu składania ofert wpłynęło dwanaście ofert. Oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, co w myśl art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych stanowi przesłankę do unieważnienia postępowania.

 

Uzasadnienie prawne:

Na mocy art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.