Budowa placu rekreacyjnego przy ulicy Jagiellońskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej

[03.06.2014] Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Kalwaria Zebrzydowska, 03.06.2014 r.

ZP.271.13.2014

 

 

ZAWIADOMIENIE

O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

na wykonanie zadania pn.

„Budowa placu rekreacyjnego przy ulicy Jagiellońskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej”

Działając na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 poz. 907 z późn. zm.) Burmistrz Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej

postanawia unieważnić postępowanie

o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych nr 106311 – 2014 w dniu 16.05.2014 r., na wykonanie zadania pn. „Budowa placu rekreacyjnego przy ulicy Jagiellońskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej”.

Uzasadnienie faktyczne:

W dniu 30.05.2014 r. o godz. 13:00 dokonano otwarcia ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu. Do wyznaczonego terminu składania ofert wpłynęły dwie oferty. Oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, co w myśl art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych stanowi przesłankę do unieważnienia postępowania.

 

Uzasadnienie prawne:

Na mocy art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.