Budowa placu rekreacyjnego przy ulicy Jagiellońskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej

[04.06.2014] Ogłoszenie o zamówieniu

 

 

Kalwaria Zebrzydowska: Budowa placu rekreacyjnego przy ulicy Jagiellońskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej
Numer ogłoszenia: 120057 - 2014; data zamieszczenia: 04.06.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Kalwaria Zebrzydowska , ul. Mickiewicza 7, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska, woj. małopolskie, tel. 033 8766218, faks 033 8766301.

  • Adres strony internetowej zamawiającego: www.kalwaria-zebrzydowska.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa placu rekreacyjnego przy ulicy Jagiellońskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane: Budowa placu rekreacyjnego przy ulicy Jagiellońskiej na działce nr 1244/4 w Kalwarii Zebrzydowskiej. Szczegółowo roboty budowlane określone zostały w Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, projekcie budowlano-wykonawczym i przedmiarze robót załączonych do SIWZ. Zgodnie z załączonym przedmiarem robót w pozycjach nr: od 3.10 do 3.17 należy wycenić wyłącznie montaż urządzeń (Zamawiający dysponuje wskazanymi urządzeniami), a w pozycji nr 5.3 należy wycenić dostawę 14 mb siatki ogrodzeniowej wraz z elementami montażowymi dla tej ilości oraz montaż całości ogrodzenia. W przypadku, gdy Zamawiający posługuje się w niniejszej SIWZ oraz w załącznikach do niej wskazaniem znaków towarowych, patentów lub pochodzenia w odniesieniu do opisu przedmiotu zamówienia, wskazaniu temu towarzyszą wyrazy lub równoważny. Zamawiający wymaga, aby Wykonawcy kierowali się tymi danymi jako wskaźnikami, co do minimalnych wymagań parametrów technicznych i jakościowych. Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.11.27.20-8, 45.23.32.22-1, 45.43.21.12-2, 45.34.20.00-6, 43.32.50.00-7, 45.11.27.10-5.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 15.09.2014.

(...)

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 18.06.2014 godzina 10:30, miejsce: Urząd Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej, ul. Mickiewicza 7, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska, Biuro Obsługi Mieszkańców, parter.

(...)

 

PLIKI DO POBRANIA

Ogłoszenie o zamówieniu (pełne brzmienie)
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Załączniki 1-8 do SIWZ
Przedmiar robót
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót
Projekt budowlano-wykonawczy wraz z projektem zagospodarowania