Opracowanie koncepcji architektoniczno-budowlanej sali gimnastycznej przy Zespole Szkół nr 8 w Stanisławiu Dolnym

[05.06.2014] Pytanie i odpowiedź

 

znak postępowania: ZP.K.271.1.2014

Pytanie i odpowiedź dotyczące konkursu ogłoszonego w Biuletynie zamówień publicznych pod nr 106243-2014 w dniu 16.05.2014 r. na: „Opracowanie koncepcji architektoniczno-budowlanej sali gimnastycznej przy Zespole Szkół nr 8 w Stanisławiu Dolnym”

 

Pytanie:

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o udostępnienie bardziej wyraźnej tj możliwej do odczytania wersji wypisów i wyrysów z MPZP oraz edytowalnej komputerowo (tj w formacie zapisu pliku np .dwg) geodezyjnej mapy podkładowej.

Odpowiedź:

Teksty uchwał w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Stanisław Dolny wraz z załącznikami graficznymi są dostępne na stronie internetowej Urzędu Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej www.kalwaria-zebrzydowska.pl zakładki kolejno: miasto; plan zagospodarowania przestrzennego; Stanisław Dolny. Zgodnie z wypisem z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Stanisław Dolny z dnia 28.04.2014 r. działki nr 2146/4, 2145/1 i 3787 położone w Stanisławiu Dolnym znajdują się w jednostce: Uo2 – tereny z podstawowym przeznaczeniem dla usług publicznych (szkoła, przedszkole, tereny sportowo-rekreacyjne, zieleń towarzysząca); działka nr 2146/3 w jedn. Uo2 – tereny z podstawowym przeznaczeniem dla usług publicznych (szkoła, przedszkole, tereny sportowo-rekreacyjne, zieleń towarzysząca), KDD013 – drogi (ulice) klasy D (gminne). Zamawiający, poniżej udzielonej odpowiedzi, na stronie internetowej Zamawiającego i BIP  zamieszcza mapę sytuacyjno-wysokościową w formie edytowalnej.

 

PLIK DO POBRANIA: Mapa sytuacyjno-wysokościowa (.dwg)

 

Udzielone przez Zamawiającego wyjaśnienia i odpowiedzi na pytania do regulaminu konkursu są integralne z ogłoszeniem o konkursie i wiążące dla wszystkich uczestników konkursu.

 

Kalwaria Zebrzydowska, 05.06.2014 r.