Budowa placu rekreacyjnego przy ulicy Jagiellońskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej

[13.06.2014] Pytania, odpowiedzi i inne informacje

 

 

 

znak postępowania: ZP.271.15.2014

Pytania, odpowiedzi i inne informacje dotyczące przetargu nieograniczonego ogłoszonego w Biuletynie zamówień publicznych nr 120057 – 2014 w dniu 04.06.2014 r. na: „Budowę placu rekreacyjnego przy ul. Jagiellońskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej”

 

Pytanie:

Czy możliwa jest zamiana koloru nawierzchni z płyt EPDM z fioletowego i żółtego na czerwony i zielony, przemawia za tym dużo dłuższa trwałość koloru na promienie uv, obecnie producenci nie dają gwarancji na kolory przewidziane w specyfikacji.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zamianę koloru nawierzchni z płyt EPDM na czerwony i zielony, odcień do uzgodnienia z Zamawiającym.

 

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.), Zamawiający modyfikuje treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia poprzez zmianę zapisu w przedmiarze robót:

- pozycja 2.5 Analogia – Układanie płyt EPDM 45 mm – zgodna z PN-EN 1177:2009 w kolorze FIOLETOWYM RAL 4005 lub czerwonym lub zielonym; Jm: m2; ilość: 183,100

- pozycja 2.6 Analogia – Układanie płyt EPDM 50 mm – zgodna z PN-EN 1177:2009 w kolorze ŻÓŁTYM RAL 1012 lub czerwonym lub zielonym; Jm: m2; ilość: 264,300.

 

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający modyfikuje zapisy specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót w dziale: Szczegółowa Specyfikacja Techniczna SST 09.00. Nawierzchnia bezpieczna poliuretanowa pkt. 2.2 Kolorystyka nawierzchni – jest: kolor fioletowy i żółty, winno być: kolor fioletowy i żółty lub czerwony i zielony. Ponadto modyfikuje się zapis zamieszczony pod uwagami w w/w punkcie – zapis ten otrzymuje brzmienie: W celu potwierdzenia spełnienia parametrów technicznych nawierzchni, w trakcie odbioru robót należy przedłożyć świadectwo jakości, certyfikat lub inny dokument wystawiony przez jednostkę upoważnioną do badań, spełniający równocześnie wymagania art. 10 ustawy – Prawo budowlane.

Powyższe ustalenia stanowią integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wobec powyższego wszyscy Wykonawcy są zobowiązani uwzględnić je przy opracowywaniu ofert.

 

Kalwaria Zebrzydowska, dnia 13.06.2014 r.