Opracowanie koncepcji architektoniczno-budowlanej sali gimnastycznej przy Zespole Szkół nr 8 w Stanisławiu Dolnym

[17.06.2014] Pytania i odpowiedzi

 

znak postępowania: ZP.K.271.1.2014

Pytania i odpowiedzi dotyczące konkursu ogłoszonego w Biuletynie zamówień publicznych pod nr 106243-2014 w dniu 16.05.2014 r. na: „Opracowanie koncepcji architektoniczno-budowlanej sali gimnastycznej przy Zespole Szkół nr 8 w Stanisławiu Dolnym”

 

Pytanie nr 1:

Ile osób przewiduje się, że będzie korzystało z biblioteki i świetlicy, /skoro mają być ogólnodostępne/ ilość osób korzystających definiuje wymaganą powierzchnię pomieszczeń.

Odpowiedź na pytanie nr 1:

Należy przewidzieć pomieszczenia o powierzchni około 50 m2 każde. Celem konkursu jest uzyskanie najlepszej pod względem urbanistycznym, funkcjonalnym, estetycznym, architektonicznym i eksploatacyjnym koncepcji hali sportowej, w związku z czym uczestnicy konkursu we własnym zakresie muszą przedstawić m.in. rozkład pomieszczeń i ich powierzchnię.

Pytanie nr 2:

W związku z brakiem regulacji wysokości w miejscowym planie dla budynków sportowych i edukacyjnych prosimy o sprecyzowanie możliwych wysokości dla wyżej wymienionych obiektów.

Odpowiedź na pytanie nr 2:

Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Uchwała nr XXI/170/2005 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 17 lutego 2005 r.),  zawartymi w Rozdziale II § 4 ust. 9: „W przypadku budynków użyteczności publicznej oraz usługowych związanych z obsługą ruchu turystycznego, realizowanych na wydzielonych terenach i mogących stanowić lokalne dominanty dopuszcza się stosowanie nowatorskich rozwiązań o wysokich walorach estetycznych, nie stanowiących dysharmonii z otaczającym krajobrazem. Ich realizacja winna być poprzedzona opracowaniem studium architektoniczno-krajobrazowego i uzgodniona z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków”. W związku z powyższym zapisy m.p.z.p. nie ustalają maksymalnych wysokości dla przedmiotu opracowania koncepcji. Jednocześnie należy wziąć pod uwagę zapisy zawarte w Rozdziale II § 4 ust. 9 w/w uchwały.

Udzielone przez Zamawiającego wyjaśnienia i odpowiedzi na pytania do regulaminu konkursu są integralne z ogłoszeniem o konkursie i wiążące dla wszystkich uczestników konkursu.

 

Kalwaria Zebrzydowska, 17.06.2014 r.