Opracowanie koncepcji architektoniczno-budowlanej sali gimnastycznej przy Zespole Szkół nr 8 w Stanisławiu Dolnym

[26.06.2014] Pytania i odpowiedzi

 

znak postępowania: ZP.K.271.1.2014

Pytania i odpowiedzi dotyczące konkursu ogłoszonego w Biuletynie zamówień publicznych pod nr 106243-2014 w dniu 16.05.2014 r. na: „Opracowanie koncepcji architektoniczno-budowlanej sali gimnastycznej przy Zespole Szkół nr 8 w Stanisławiu Dolnym”

Pytanie nr 1:

Czy należy przewidzieć wymagane miejsce na drogi zabezpieczenia przeciwpożarowego zgodnie z wymaganiami rozporządzenia w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych, a w szczególności wzdłuż dłuższego boku budynku,  a w przypadku gdy szerokość budynku jest większa niż 60 m - z jego dwóch stron, przy czym bliższa krawędź drogi pożarowej powinna być oddalona od ściany budynku o 5-15 m, a pomiędzy tą drogą i ścianą budynku nie powinny występować stałe elementy zagospodarowania terenu o wysokości przekraczającej 3 m lub drzewa wraz zapewnieniem możliwości dojazdu do obiektu budowlanego i powrót pojazdu PSP bez cofania?

Odpowiedź na pytanie nr 1:

Koncepcję należy opracować zgodnie z obowiązującymi przepisami. Nagrodą w konkursie jest zaproszenie autora wybranej pracy konkursowej do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zamówienia z wolnej ręki na opracowanie projektów budowlanych i wykonawczych, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz kosztorysów inwestorskich dla potrzeb budowy sali gimnastycznej. Po stronie Projektanta będzie uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę.

Pytanie nr 2:

Czy istnieje możliwość zaplanowania na skrajnych fragmentach działek 4052 i 2143/1 ( pas o szer. 2m)  drogi zabezpieczenia przeciwpożarowego?

Odpowiedź na pytanie nr 2:

Wskazane działki nie stanowią działek inwestycyjnych.

Pytanie nr 3:

Jakiej wielkości tj o jakich rozmiarach minimalnych należy przewidzieć boisko do piłki nożnej? (z zachowaniem racjonalości finansowych i możliwości terenowych)?

Odpowiedź na pytanie nr 3:

Celem konkursu jest uzyskanie najlepszej pod względem urbanistycznym, funkcjonalnym, estetycznym, architektonicznym i eksploatacyjnym koncepcji hali sportowej. W ramach koncepcji należy przedstawić zagospodarowanie terenu, pozostawiając teren pod lokalizację w przyszłości boiska trawiastego dla potrzeb szkolnych.

Pytanie nr 4:

Czy dopuszczalne jest zaplanowanie boiska do piłki nożnej na działce 1832/3 zgodnie z MPZP?

Odpowiedź na pytanie nr 4:

Wskazana działka nie stanowi działki inwestycyjnej.

Pytanie nr 5:

Czy dopuszczalne jest zaplanowanie boiska do piłki nożnej z wykorzystaniem powierzchni boiska istniejącego na działce 2148/4 i 2146/3 ?

Odpowiedź na pytanie nr 5:

Nie dopuszcza się wykorzystania powierzchni istniejącego boiska na działkach nr 2148/4 i 2146/3.

Pytanie nr 6:

Czy dopuszczalne jest zlikwidowanie obiektów ( barak, skarpy itp) pomiędzy istniejącym placem zabaw a boiskiem?

Odpowiedź na pytanie nr 6:

Nie dopuszcza się zlikwidowania istniejących obiektów.

Pytanie nr 7:

Czy należy przewidzieć zlokalizowanie dziedzińca szkolnego niezbędnego dla odpoczynku dzieci?

Odpowiedź na pytanie nr 7:

Tak.

 

Udzielone przez Zamawiającego wyjaśnienia i odpowiedzi na pytania do regulaminu konkursu są integralne z ogłoszeniem o konkursie i wiążące dla wszystkich uczestników konkursu.

 

Kalwaria Zebrzydowska, 26.06.2014 r.